داده‌کاوان اندیشه برتر

سامانه کار دانشجویی

زیرسیستم کار دانشجویی سماد یک راهکار یکپارچه برای فراهم‌ساختن سازوکار محاسبه و مدیریت کار دانشجویی است. تخصیص مبالغ، تعریف بازه‌های زمانی، تعیین محل کارها در بستر تعیین مدیر میانی و دسترسی مشخص از جمله ویژگی‌های این سامانه است.

سامانه کار دانشجویی

ویژگی‌ها و قابلیت‌ها

کار دانشجویی یکی از شیوه‌های رایج دانشگاه‌ها در حوزه به‌کارگیری دانشجویان در پروژه‌ها و امور مختلف مبتنی‌بر نظام دستمزد است. زیرسیستم کار دانشجویی سماد یک راهکار یکپارچه برای فراهم‌ساختن سازوکار محاسبه و مدیریت کار دانشجویی بوده که فرآیند و پیاده‌سازی آن را تسهیل می‌کند.

  • تعریف انواع کار دانشجویی ( اداری، پژوهشی)
  • تخصیص مبالغ متفاوت به ازای هر نفر-ساعت کارکرد با توجه به نوع کار دانشجویی و مقطع دانشجو
  • تعریف بازه زمانی مشخص برای تخصیص دانشجویان به محل کارها توسط ادمین
  • تعریف محل کارهای مختلف با حد اعتبار مشخص جهت استفاده از کار دانشجویی
  • تعیین مدیر میانی هر محل کار با اعطای دسترسی مشخص جهت تخصیص دانشجو و ثبت زمان کاری آنها توسط مدیر میانی
  • ارائه گزارش کامل از کارکرد دانشجو و خروجی اکسل