برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

مقایسه متدولوژی اسکرام و کانبان – بخش دوم

در ادامه پست قبل در اینجا به مقایسه متدولوژی های اسکرام و کانبان به صورت شماتیک و با ذکر مثال می‌پردازیم.

مقایسه تیم در متدولوژی های اسکرام و کانبان

اسکرام تیم‌های فرا‌وظیفه‌ای -خود سازمانده- را تجویز می‌کند. در‌صورتی‌که در متدولوژی کانبان، فراوظیفه‌ای بودن تیم اجباری نیست.

در مثال ۱: تابلو دقیقا مانند متدولوژی اسکرام، توسط یک تیم فراوظیفه‌ای مدیریت می‌شود.

در مثال ۲: تابلو توسط مالک محصول -ستون ۱- ، تیم توسعه -ستون ۲ و ۳- و تیم تحویل مدیریت می‌شود.

مقایسه کارهای در جریان (WIP: Work In Progress)

در متدولوژی اسکرام، کارهای در جریان، در هر مرحله از اسپرینت کنترل می‌شوند. پس از تشکیل Product Backlog، تیم تولید و توسعه جلساتی را با حضور رهبر اسکرام تشکیل می‌دهند و کل کارهای اسپرینت را مشخص می‌نمایند. کارهایی که قرار است در یک اسپرینت انجام شوند قابل تغییر نیستند. در‌صورتی‌که مالک محصول تقاضای تغییر برخی ویژگی‌ها را داشته باشد؛ در اسپرینت در حال اجرا هیچ‌گونه تغییری ایجاد نخواهد شد و تغییرات در Product Backlog اعمال می‌شود و سپس در اسپرینت های بعدی قابل ورود و اجرا است.

در متدولوژی کانبان تعداد کارهای در جریان (WIP) در هر مرحله از فرایند محدود است. در‌صورتی‌که مالک محصول تقاضای اعمال تغییر در ویژگی‌های محصول داشته باشد، تغییرات در Product Backlog اعمال می‌شود و چنانچه ظرفیت خالی جهت ورود به کار در جریان وجود داشته باشد به آن اضافه خواهد شد.

مقایسه روال آیتم‌های ورودی

در پست قبل، در خصوص آیتم‌های ورودی توضیح داده شد. در مثال زیر می‌خواهیم این تفاوت را با جزئیات توضیح دهیم. آیتم به هر واحد کاری گفته می‌شود که مقرر گردیده است در یک اسپرینت یا  هر مرحله از یک جریان کاری اجرا گردد.

  • اسکرام با اعمال تغییر آیتم در داخل اسپرینت مخالف است.
  • کانبان از اصل ورود یک آیتم به ازای خروج آیتم دیگر پیروی می کند.

فرض کنید مالک محصول درخواست نموده است آیتم E را به Product Backlog اضافه نماییم.

یک تیم اسکرام در چنین موقعیتی می گوید: ” متاسفیم، ما موظفیم موارد A+B+C+D را در این اسپرینت انجام دهیم. شما مختار هستید آیتم E را به عنوان یک اولویت به Product Backlog اضافه نمایید تا در اسپرینت بعدی انجام شود.”

یک تیم کانبان در چنین موقعیتی می‌گوید: “شما مختار هستید آیتم E را به ستون To Do اضافه کنید. ولی محدودیت ما برای این ستون ۲ است. بنابراین شما باید C یا D را از این ستون حذف نمایید. ما در حال حاضر A و B را کار می‌کنیم ولی به محض اینکه ظرفیت لازم را پیدا کردیم با اولویت‌ترین آیتم را به ستون To-Do منتقل خواهیم کرد.

ویژگی‌ها اسکرام کانبان
Roles

 &

Responsibilities

نقش‌ها کاملا مشخص و تفکیک شده‌است، هر نقش وظایف و مسئولیت‌هایی دارد، در عین حال روحیه کار تیمی و مشارکتی وجود دارد. الزاما نقش تعیین نمی‌گردد و در صورت تعیین نقش، صاحب نقش آنچه در حیطه‌ی وظایف بوده انجام داده و کار را به مرحله ی بعد انتقال می‌دهد.
Deliverable خروجی‌ها وابسته ی هر اسپرینت است زیرا خروجی‌ها به اسپرینت‌ها تبدیل می‌شوند. ورودی‌ها تعیین کننده‌ی خروجی‌ها می‌باشند.
Work assignment

 &

Prioritization

کارهای ورودی به یک اسپرینت و اولویت های تعیین شده از ابتدای اسپرینت، در حین اسپرینت قابل تغییر نیست. در صورت تغییر اولویت‌ها اسپرینت در حال اجرا اجازه ورود کار جدید یا تغییر اولویت نمی‌دهد. در صورت تغییر اولویت‌ها و نیاز به ورود کار جدید به برد کانبان، این کار در صورتی که فضای خالی جهت ورود به برد وجود داشته‌باشد به لیست کارهای در اولویت انجام اضافه می‌گردد.
Modifications تغییرات فقط بعد از کامل شدن اسپرینت می‌تواند اعمال شود. تغییرات می‌تواند هر زمانی در طول اجرای کارها در برد کانبان اعمال شود.
Measurement

 Of

 Productivity

توسط سرعت اجرای هر اسپرینت توسط Cycle time
Best Application مناسب برای پروژه‌هایی که اولویت‌ها در طول اجرای هر اسپرینت ثابت است. مناسب برای پروژه‌هایی با اولویت‌های متغیر در طول اجرای پروژه