تایم شیت

سه دلیل برای ثبت زمان های غیر قابل پرداخت

ساعت‌های غیر قابل پرداخت، نشان‌دهنده همه زمان‌های صرف‌شده در کارهایی مانند توسعه کسب و کار، ملاقات ها، آموزش های داخلی…

۹ فروردین ۱۳۹۹