تیم پروژه

ده دروغ رایج در مدیریت پروژه – قسمت دوم

یک مدیر در مدیریت پروژه، همواره باید به شاخص‌های مهمی چون انتظارات ذینفعان، برنامه زمانی، اعضای تیم و مستندات پروژه…

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰