ثبت زمان

سه راهکار برای مشارکت افراد سازمان در ثبت و پیگیری زمان

اغلب کارمندان زمان را صرف انجام کارهای جاری خودشان می کنند، نه ثبت ساعت کاری و پیگیری زمان! اما نرم…

۲۶ اسفند ۱۳۹۸