روش چابک

چه زمانی نباید از روش مدیریت پروژه چابک استفاده کرد

متدلوژی چابک برای هر پروژه یا سازمانی کاربردی نیست. عدم وجود فرهنگ سازمانی، نداشتن نیروی ماهر و نیاز به مستندات…

۲ اسفند ۱۳۹۹