ده گام برای تدوین سند طرح مدیریت پروژه

طرح مدیریت پروژه یا برنامه مدیریت پروژه یا یک سند رسمی و مصوب است که نحوه اجرا، نظارت و کنترل پروژه را تعریف می‌کند. جهت‌گیری پروژه توسط این طرح مشخص شده و ممکن است به صورت پیوسته در حین اجرای پروژه، بروزرسانی شود.

ادامه مطلب