گانت چارت

ویژگی یک نمودار گانت خوب؛ از یک نرم افزار گانت چارت چه انتظاری داریم؟

نمایش وابستگی کارها، مسیر بحرانی، تفکیک رنگی، گزارش آنلاین و فیلترها از جمله ویژگی های یک گانت چارت خوب در…

۱۶ فروردین ۱۳۹۹