تنظیمات فعالیت‌های ثبت زمان

در نرم افزار سمین، پس از اینکه کارهای پروژه تعریف و تنظیم شدند، باید فعالیت‌ها تعریف شوند؛ در واقع فعالیت‌ها کوچکترین بخش عملیاتی پروژه هستند و دارای زمان، هزینه و منابع مشخص برای انجام هستند. جهت تعیین اینکه چه فعالیت‌هایی بر روی پروژه فعال باشند، چندین مسیر در نرم افزار وجود دارد که یکی از این مسیرها تب فعالیت‌ها است. این تب از مسیر زیر قابل دسترسی است:

  • صفحه‌ی پروژه > تب تنظیمات > تب فعالیت‌ها (در صورت فعال‌بودن این ماژول)
تب تنظیمات فعالیت های تعریف شده روی هر پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تب تنظیمات فعالیتهای تعریف شده روی هر پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در این صفحه لیستی از فعالیت‌هایی که می‌توانید بر روی این پروژه فعال نمایید، نمایش داده می‌شود. در این صفحه با دو گزینه رو‌به‌رو هستید:

  • هنگام تعریف کار، فعالیت انتخاب شود ( این گزینه بیانگر این است که در صفحه‌ی ایجاد کار، فعالیت نیز انتخاب شود)
  • وقتی زمان ثبت می‌شود، فعالیت انتخاب شود ( این گزینه بیانگر این است که هنگام ثبت زمان، فعالیت نیز انتخاب شود)

عملیات ثبت زمان در نرم افزار، بدون فعال نمودن فعالیت‌ها امکانپذیر نخواهد بود.

ایجاد فعالیت

از طریق مسیر زیر می‌‌توانید فعالیت‌هایی را که در تب فعالیت‌ها نمایش داده می‌شود، ایجاد نمایید:

  • بیشتر- مدیریت سامانه- دسته‌بندی‌ها و مقادیر- فعالیت‌ها (ثبت زمان)
ایجاد فعالیت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد فعالیت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با فشردن دکمه‌ی مقدار جدید صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

نام: عنوانی که می‌خواهید برای فعالیت ثبت نمایید.

فعال: با فعال نمودن این گزینه، فعالیت با وضعیت فعال در پروژه‌ها نمایش داده می‌شود.

ایجاد فعالیت در نرم افزار سمین

ایجاد فعالیت در نرم افزار سمین

در صورتی که این گزینه فعال نشود و ماژول فعالیت‌ها نیز در پروژه‌ای فعال باشد، در تب فعالیت‌ها، فقط این فعالیت نمایش داده‌‌می‌شود، ولی وضعیت آن غیرفعال است. همچنین امکان انتخاب پروژه نیز غیرفعال می‌شود.

مقدار پیشفرض: در صورتی که این گزینه فعال گردد، فعالیت جدید به عنوان فعالیت پیشفرض برای پروژه یا پروژه‌ها ثبت می‌شود.

اجازه‌ی ثبت زمان صفر (۰): در صورتی که این گزینه را فعال نمایید، کاربران می‌توانند زمان صفر نیز برای فعالیت‌ها ثبت نمایند.

اجازه‌ی ثبت زمان منفی: در صورتی که این گزینه را فعال نمایید، کاربران می‌توانند زمان منفی نیز برای فعالیت‌ها ثبت نمایند.

انتخاب رنگ: از طریق این فیلد می‌توانید رنگی را که می‌خواهید فعالیت با آن نمایش داده‌شود، انتخاب نمایید.

پروژه‌ها: انتخاب هر یک از پروژه ها بیانگر این است که می‌خواهید این فعالیت در پروژه نمایش داده شود.

حذف فعالیت

در صورتی که بخواهید فعالیت ایجاد شده را حذف نمایید، می بایست از مسیر زیر فعالیت موردنظر را حذف نمایید.

  • بیشتر- مدیریت سامانه- دسته‌بندی‌ها و مقادیر- فعالیت‌ها (ثبت زمان)
حذف فعالیت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

حذف فعالیت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط