ایجاد یا تغییر کار پدر بر روی یک کار

هنگامی که بخواهید کار پدر بر روی یک کار ایجاد نمایید یا کار پدر تنظیم شده روی یک کار را تغییر دهید باید مطابق گام‌های زیر اقدام کنید. پیش‌تر، اطمینان حاصل کنید که کاربر موردنظر که می‌خواهد این تغییرات را اعمال نماید، دسترسی‌های زیر را دارد.

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی نقش‌ها و دسترسی‌ها- فعال نمودن گزینه‌ی مدیریت زیرکارها (بخش پیگیری کارها)

"تنظیمات

اطمینان حاصل نمایید که در تنظیمات فرایندی که کار روی آن فرایند تعریف شده است گزینه‌ی کار پدر فعال است.

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی فرایندها- فعال نمودن گزینه‌ی کار پدر ( روی صفحه‌ی تنظیمات فرایند موردنظر)

"تنظیمات

پس از انجام تنظیمات ذکر شده می‌توانید مطابق تصویر زیر فیلد کار پدر را روی کار موردنظر مشاهده و تنظیم نمایید.

"ایجاد

مطالب مرتبط