تنظیمات بودجه پروژه

از طریق ماژول بودجه می‌توانید نرخ ساعات داخلی و خارجی را تعیین و تنظیم نمایید همچنین می‌توانید تنظیمات ماژول بودجه را نیز از دو روش زیر انجام دهید:

  • صفحه‌ی پروژه- تب تنظمیات- تب تنظیمات بودجه
تنظیمات بودجه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات بودجه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

  • صفحه‌ی پروژه- تب بودجه- دکمه‌ی تنظیمات بودجه
تنظیمات بودجه ی پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات بودجه ی پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

از طریق هر یک از مسیرهای معرفی شده، صفحه تنظیمات بودجه با تب‌های مختلف نمایش داده خواهد شد که این تب‌ها به شرح زیر است:

تب سلسله مراتب نرخ‌ها

این تب در واقع تعیین کننده‌ی ترتیب استفاده از نرخ‌های تعریف شده برای نقش، کاربر و فعالیت است. از طریق این تب تعیین می‌نمایید برای محاسبه هزینه‌های حقوق و دستمزد به صورت داخلی (برای محاسبات داخلی و بدون هزینه‌های سربار) و خارجی (برای ارائه به مشتری و با هزینه‌های سربار) از چه ترتیبی استفاده شود. تعریف ترتیب به این دلیل است که وقتی مقداری صفر باشد نرم افزار برای محاسبه به مقدار بعدی مراجعه می‌کند.

تعیین اولویت استفاده از نرخ های تعریف شده در نرم افزار سمین

تعیین اولویت استفاده از نرخ های تعریف شده در نرم افزار سمین

تب نرخ هر نقش

از طریق این تب می‌توانید برای هر نقش نرخ دستمزد تعریف نمایید. به عنوان مثال نرخ دستمزد برای نقش مدیر پروژه، کارشناس و …

تنظیمات بودجه ی پروژه به ازای هر نقش تعریف شده در نرم افزار سمین

تنظیمات بودجه ی پروژه به ازای هر نقش تعریف شده در نرم افزار سمین

تب نرخ هر فعالیت

از طریق این تب می‌توانید برای فعالیت‌های مختلفی که در نرم افزار/ سیستم تعریف شده‌است نرخ‌های پرداختی تعریف نمایید. فعالیت‌هایی مانند: مستندسازی، توسعه و …

تنظیمات بودجه ی پروژه به ازای هر فعالیت تعریف شده در نرم افزار سمین

تنظیمات بودجه ی پروژه به ازای هر فعالیت تعریف شده در نرم افزار سمین

 تب نرخ هر کاربر

از طریق این تب می‌توانید نرخ حقوق پرداختی یا دستمزد را به تفکیک کاربران ایجاد نمایید.

تنظیمات بودجه ی پروژه به ازای هر کاربر تعریف شده در نرم افزار سمین

تنظیمات بودجه ی پروژه به ازای هر کاربر تعریف شده در نرم افزار سمین

تب سایر تنظیمات

از طریق این تب می‌توانید سایر تنظیمات مربوط به بودجه‌ی پروژه را انجام دهید، این تب شامل فیلدهای زیر است:

قالب واحد پول: تعیین کننده‌ی نوع نمایش واحد پول در پروژه می باشد.

ورود مبلغ با: این فیلد تعیین می‌نماید مبالغ در پروژه به چه صورت (با مالیات بر ارزش افزوده یا فقط مبلغ) ثبت شوند.

اگر فقط مبلغ کل نشان داده شود، مالیات بر ارزش افزوده برابر است: در صورتی که فیلد قبل فقط نشان دهنده‌ی مبلغ/ مبالغ باشد، در این فیلد باید درصد مالیات بر ارزش افزوده را تعیین نمایید.

برای استفاده در هزینه‌های حقوق و دستمزد: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که هزینه‌های حقوق و دستمزد تک نرخی یا براساس هم نرخ داخلی و هم نرخ خارجی محاسبه شوند.

رند کردن در فهرست‌ها: در صورتی که این گزینه را فعال نمایید مبالغ در فهرست‌ها رند خواهند شد.

درآمدها و هزینه‌های واقعی برمبنای: تعیین کننده‌ی نوع نمایش درآمدها و هزینه‌های ثبت شده در تب بودجه از بعد با مالیات یا بدون مالیات بودن آنها است.

هزینه‌های حقوق و دستمزد واقعی بر مبنای: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که نرخ حقوق و دستمزد در مورد هزینه‌های حقوق و دستمزد واقعی، براساس نرخ داخلی یا نرخ خارجی محاسبه شود.

درآمدها بر مبنای: در صورت انتخاب مورد فهرست دقیق می‌توانید درآمدهای مختلفی را برای پروژه ثبت نمایید و در صورت انتخاب مجموع درآمد فقط یک درآمد کلی برای پروژه ثبت می‌شود و سایر آیتم‌های درآمد به صورت موقت با انتخاب این گزینه حذف می‌شود.

سایر هزینه‌ها بر مبنای: در صورت انتخاب مورد فهرست دقیق می‌توانید هزینه‌های مختلفی را برای پروژه ثبت نمایید و در صورت انتخاب مجموع هزینه فقط یک هزینه ی کلی برای پروژه ثبت می‌شود و سایر آیتم‌های هزینه به صورت موقت با انتخاب این گزینه حذف می‌شود.

مبنای محاسبه هزینه‌های حقوق و دستمزد برنامه ریزی شده: این فیلد تعیین کننده‌ی روش محاسبه هزینه‌های حقوق و دستمزد است.

هزینه‌های حقوق و دستمزد (جمع کل): در این روش برای کل پروژه یک مبلغ هزینه حقوق و دستمزد ثبت می‌شود. در واقع در قسمت بودجه می‌توانید عدد مذکور را به صورت دستی در سیستم وارد نمایید.

هزینه‌های حقوق و دستمزد (مجموع زمان‌های برآوردی همه‌ی کارهای پروژه ضربدر نرخ هر نفر ساعت): در این روش مجموع زمان برآوردی کارهای مختلف پروژه در نرخ نفر ساعت تعیین شده در تنظیمات بودجه ضرب شده مبلغ هزینه‌های حقوق دستمزد به این روش محاسبه می‌شود.

هزینه‌های حقوق و دستمزد (زمان برآوردی ضربدر نرخ هر نفر ساعت): در این روش هزینه‌های حقوق و دستمزد برابر خواهد بود با زمان برآوردی هر کار پروژه در نرخ نفر ساعت مربوط به انجام همان کار (نرخ نفر ساعت هر کار بر اساس نرخ‌های تعیین شده برای کاربر، نقش یا فعالیت تعیین می‌شود)

هزینه‌های حقوق و دستمزد کارهای واگذار نشده (زمان برآوردی ضربدر نرخ برآوردی هر نفر ساعت)، کارهای واگذار شده (زمان برآوردی ضربدر نرخ تعیین شده): این روش همانند روش دوم است با این تفاوت که هزینه مربوط به کارهای واگذار نشده از نرخ هر نفر ساعت کلی در پروژه در زمان برآوردی محاسبه خواهد شد.

نرخ برآوردی هر نفر ساعت: نرخ کلی هر نفر ساعت برای انجام کارهای پروژه در این قسمت تعیین می‌شود. در این فیلد نرخ سراسری هر نفر ساعت در پروژه تعیین می‌شود.

محاسبه مبالغ زیرپروژه‌ها در پروژه اصلی: با فعال نمودن این گزینه مبالغ مربوط به زیرپروژه‌ها در پروژه‌ی اصلی نیز محاسبه می‌شوند (جهت دیدن داده‌های درست در این بخش می‌بایست دسترسی به زیرپروژه ها داشته باشید).

استفاده از هزینه‌های مأموریت: با فعال نمودن این گزینه هزینه‌های ماموریت نیز به عنوان هزینه‌های پروژه محسوب می‌گردند.

استفاده از حقوق مأموریت: با فعال نمودن این گزینه حقوق ماموریت‌ها نیز به عنوان هزینه‌های پروژه محسوب می‌گردند.

هزینه مأموریت – نرخ هر روز: از طریق این فیلد می‌توانید هزینه‌های ماموریت به ازای هر روز را مشخص نمایید.

حق مأموریت – نرخ هر روز: از طریق این فیلد می‌توانید حقوق ماموریت به ازای هر روز را مشخص نمایید.

واحد فاصله: واحدی که برای مسافت تعیین می‌نمایید.

فعال بودن برنامه ریزی و برآورد بودجه: با فعال نمودن این گزینه، بودجه به صورت برنامه ریزی شده هم برای پروژه فعال خواهد‌بود.

بکار بردن ماژول بودجه در مایلستون‌ها: فعال بودن این گزینه باعث نمایش بودجه بر روی صفحه‌ی نقشه راه/Roadmap هر پروژه و زیر مایلستون‌ها می‌گردد و امکان ایجاد/ ثبت هزینه و درآمد به صورت مستقیم برای هر مایلستون را فراهم می‌آورد.

استفاده از ماژول بودجه در کارها: فعال نمودن این گزینه باعث فعال شدن بودجه در بخش کارها می‌گردد.

استفاده از بودجه در موارد بازاریابی: فعال نمودن این گزینه باعث فعال شدن بودجه در بخش CRM می‌گردد.

سایر تنظیمات بودجه ی پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

سایر تنظیمات بودجه ی پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط