تنظیمات کارهای دوره ای (تکراری)

چنانچه بخواهید در نرم افزار یک کار ایجاد نمایید که به صورت دوره‌ای ایجاد و تکرار شود باید از قابلیت کارهای دوزه ای مطابق مراحل تنظیمات مربوطه را انجام دهید.

ایجاد کار تکراری در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد کار تکراری (کار دوره ای) در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

  • کار موردنظر را ایجاد و در فرم ایجاد کار، گزینه‌ی تکرار کار را بر روی دوره‌ی موردنظرتان که می‌خواهید کار در آن دوره‌ زمانی تکرار شود، تنظیم نمایید.
  • زمان شروع و پایان تکرار کار

در این بخش تعیین می‌نمایید که کار می‌بایست مطابق دوره‌ی تکرار تعیین شده، در چه زمانی شروع و در چه زمانی خاتمه یابد.

  • ایجاد رکوردهای کار

پس از ایجاد کار و انجام تنظیمات مربوط به زمان و دوره‌ی تکرار کار یا در حین ایجاد کار می‌توانید رکوردهای مربوط به تکرار کار را تنظیم نمایید.

تنظیمات ایجاد کار تکراری در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ایجاد کار تکراری در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

کار تکراری ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

کار تکراری ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

برخی نکات

  • در صورتی که بخواهید تغییراتی بر روی کار در حال تکرار اعمال نمایید که فقط در دوره‌ی فعلی فعال باشند و بر روی ویژگی‌های اصلی کار تاثیری نداشته باشد، باید قبل از ذخیره‌ی تغییرات گزینه‌ی “ذخیره‌ی تغییرات روی تکرار” را غیرفعال نمایید.
گزینه ی ذخیره ی تغییرات روی تکرار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

گزینه ی ذخیره ی تغییرات روی تکرار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

  • در صورتی که بخواهید کارهایی که در آینده از روی کار تکراری تنظیم شده، ایجاد می‌شوند، بدون تاثیر از وضعیت باز یا بسته بودن کار تکراری، ایجاد شوند و این دوره‌ی تکرار به درستی ادامه داشته باشد، می‌بایست از مسیر زیر گزینه‌ی ” در صورتیکه کار پدر بسته شود، زیرکارها نیز بسته شود” را غیرفعال نمایید.
تنظیمات عمومی کارها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات عمومی کارها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

  • انجام تنظیمات مربوط به کارهای دوره ای فقط در حالت ایجاد و ویرایش کار ممکن است.
  • در صورتیکه که گزینه‌ی “استفاده برای تکرار” بر روی یک کار تکراری فعال باشد و تغییراتی بر روی آن کار اعمال گردد، این تغییرات بر روی رکوردهایی از کار، که از این تاریخ به بعد ایجاد شوند، اعمال خواهد شد (چنانچه تمامی رکوردهای کار قبل از اعمال تغییرات ایجاد شده باشند، باز هم تغییرات بر روی رکوردهای هنوز اجرا نشده نیز اعمال نخواهد شد).
مطالب مرتبط