فیلد سفارشی وابسته

فیلدهای سفارشی وابسته در نرم افزار سمین امکان ایجاد فیلدهای با داده‌های وابسته را بوجود می‌آورد با توجه به اینکه هنگام ایجاد بسیاری از فرم‌ها، استفاده از این ویژگی می‌تواند نقش تسهیل‌گر داشته باشد. قبلا به بررسی فیلدهای سفارشی پرداخته بودیم، در این بخش به توضیح نحوه‌ی ایجاد فیلدهای سفارشی وابسته و نکاتی که می‌بایست پیرامون ایجاد اینگونه فیلدها موردنظر قرار گیرد، می‌پردازیم. برای ایجاد فیلد سفارشی وابسته روی موجودیت موردنظر مسیر زیر در نرم افزار در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه فیلدهای سفارشی- انتخاب موجودیت موردنظر- صفحه ایجاد فیلد سفارشی
ایجاد فیلد سفارشی روی موجودیت کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد فیلد سفارشی روی موجودیت کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

پس از انتخاب موجودیت موردنظر با کلیک بر روی دکمه‌ی بعدی، صفحه‌ی ایجاد فیلد سفارشی نمایش داده می‌شود، که می‌بایست مطابق گام‌های زیر تنظیمات را انجام دهید:

گام اول

قالب: مقدار این فیلد برای ایجاد فیلد سفارشی وابسته می‌بایست مقدار فهرست باشد.

قابلیت چند انتخابی: این گزینه می‌بایست غیرفعال باشد.

نمایش: مقدار این لیست نیز می‌بایست برابر لیست کشویی قرار گیرد.

تنظیمات ایجاد فیلدسفارشی وابسته (فیلد پدر) در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ایجاد فیلدسفارشی وابسته (فیلد پدر) در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

گام دوم

برای ایجاد فیلد سفارشی دوم که وابسته‌ی فیلد سفارشی اول است، می‌بایست تنظیمات به شکل زیر صورت پذیرد.

قالب: مقدار این فیلد سفارشی می‌بایست برابر فهرست (وابسته) قرار گیرد.

مقادیر ممکن: در این فیلد تمامی مقادیری را که می‌خواهید بر روی فیلد سفارشی در این سطح نمایش داده شود، ثبت نمایید.

نمایش: این فیلد نیز می‌بایست برابر لیست کشویی قرار گیرد.

فیلد سفارشی پدر: از طریق این فیلد، فیلد سفارشی پدر را می‌بایست انتخاب نمایید.

تنظیمات ایجاد فیلد سفارشی وابسته (فیلد فرزند) در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ایجاد فیلد سفارشی وابسته (فیلد فرزند) در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

پس از ذخیره‌سازی تنظیمات، ماتریسی در پایین صفحه نمایش داده خواهد شد که از طریق این ماتریس می‌بایست تعیین نمایید که هر یک از مقادیر زیرمجموعه‌ی کدام مقدار فیلد سفارشی پدر می‌باشد.

تنظیم روابط بین مقادیر فیلدهای سفارشی وابسته در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیم روابط بین مقادیر فیلدهای سفارشی وابسته در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ماتریس روابط مقادیر فیلدهای وابسته در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ماتریس روابط مقادیر فیلدهای وابسته در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمونه ی اجرای فیلدهای سفارشی وابسته (فیلد پدر) در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمونه ی اجرای فیلدهای سفارشی وابسته (فیلد پدر) در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمونه ی اجرای فیلدهای سفارشی وابسته (فیلد فرزند) در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمونه ی اجرای فیلدهای سفارشی وابسته (فیلد فرزند) در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

برخی نکات

  • امکان ایجاد فیلدهای سفارشی وابسته در سطوح بیشتر از ۲ سطح نیز وجود دارد.
  • هنگام اجرای تنظیمات دسترسی به فیلدهای کار می‌بایست در نظر داشته باشید که به عنوان مثال اگر فیلد سفارشی وابسته در سطح دوم را الزامی نمایید، نمی‌توانید فیلد سفارشی سطح پدر را پنهان نمایید. بنابراین با توجه به احتمال رخداد خطاهایی از این قبیل توصیه می‌گردد که تنظیمات دسترسی به فیلدهای سفارشی وابسته را مشابه هم انجام دهید.
  • در صورتی که مقادیر فیلد سفارشی وابسته‌ی پدر را حذف نمایید یا تغییر دهید، مقادیر وابسته در فیلد سفارشی وابسته در سطح فرزند نیز قابل بروزرسانی می‌باشند.
مطالب مرتبط