نمایش جریان نقدی روی گانت چارت

فعال نمودن جریان نقدینگی بر روی نمودار گانت

همانطور که قبلا توضیح داده شده است، نمودار گانت هم در سطح کلی و هم در سطح پروژه قابل نمایش است، بنابراین هنگامی که می‌خواهید جریان نقدینگی پروژه نیز بر روی نمودار گانت فعال شود، هم در سطح کلی و هم در سطح پروژه قابل تنظیم است. برای فعال‌سازی جریان نقدی روی نمودار گانت مسیرهای زیر در دسترس است:

مسیر ۱ (سطح پروژه): صفحه‌ی پروژه- تب گانت چارت- دکمه‌ی ابزارها (آیکون چرخ‌دنده)- دکمه‌ی جریان نقدی (زمانی که می‌خواهید جریان نقدی در سطح پروژه بر روی گانت چارت فعال شود)

فعالسازی جریان نقدی بر روی نمودار گانت پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فعالسازی جریان نقدینگی بر روی نمودار گانت پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مسیر ۲ (سطح کلی): منوی بیشتر- دکمه‌ی گانت چارت- دکمه‌ی ابزارها (آیکون چرخ‌دنده)- دکمه‌ی جریان نقدی (زمانی که می‌خواهید جریان نقدی در سطح کلی (سبد پروژه‌ها) بر روی گانت چارت فعال شود)

فعالسازی جریان نقدی بر روی نمودار گانت سبد پروژه ها در نرم افزار سمین

فعالسازی جریان نقدی بر روی نمودار گانت سبد پروژه ها در نرم افزار سمین

  • با فعال شدن جریان نقدی، یک خط افقی جدید بر روی نوار زمان (Timeline) نمودار گانت اضافه می‌گردد. این خط اعدادی را نمایش می‌دهد که بیانگر توازن درآمدها و هزینه‌های برنامه‌ریزی شده در هر دوره‌ی زمانی (براساس دوره‌ی انتخاب شده)، می‌باشند.
  • در صورتی که ماژول پول (Money Module) در پروژه یا پروژه‌ها فعال شده باشد، نمودار جریان نقدی جهت فعالسازی بر روی نمودار گانت قابل مشاهده است.

غیرفعال نمودن نمایش جریان نقدی بر روی گانت چارت

هنگامی که می‌خواهید جریان نقدی بر روی نمودار گانت (در سطح کلی و سطح پروژه) غیرفعال شود، از مسیرهای زیر می‌توانید آن را بر روی نمودار گانت پروژه و سبد پروژه‌ها غیرفعال نمایید.

مسیر ۱ (سطح پروژه): صفحه‌ی پروژه- تب گانت چارت- دکمه‌ی ابزارها (آیکون چرخ‌دنده)- کلیک نمودن بر روی دکمه‌ی جریان نقدی جهت غیرفعالسازی (زمانی که می‌خواهید نمودار جریان نقدی در سطح پروژه بر روی نمودار گانت غیرفعال گردد)

غیرفعالسازی جریان نقدی بر روی نمودار گانت پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

غیرفعالسازی جریان نقدی بر روی نمودار گانت پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مسیر ۲ (سطح کلی): منوی بیشتر- دکمه‌ی گانت چارت- دکمه‌ی ابزارها (آیکون چرخ‌دنده)- کلیک نمودن بر روی دکمه‌ی جریان نقدی جهت غیرفعالسازی (زمانی که می‌خواهید نمودار جریان نقدی در سطح کلی (پروژه‌ها) بر روی گانت چارت غیرفعال گردد)

غیرفعالسازی جریان نقدی بر روی نمودار گانت سبد پروژه‌ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

غیرفعالسازی جریان نقدی بر روی نمودار گانت سبد پروژه‌ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

 

مطالب مرتبط