اطلاع رسانی ایمیلی

با استفاده از این قابلیت در نرم‌افزار سمین می‌توانید تعیین نمایید که چه رویدادهایی از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی گردد. انجام این تنظیمات از مسیر زیر صورت می‌گیرد:

  • منوی مدیریت سامانه > دکمه‌ی تنظیمات > تب اطلاع‌ رسانی ایمیلی
تنظیمات اطلاع رسانی ایمیلی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات هشداردهی ایمیلی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در این تب صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

آدرس ایمیل آگاه سازی: در این فیلد می‌بایست آدرس ایمیلی را ثبت نمایید که می‌خواهید رویدادهای اطلاع رسانی از این آدرس ایمیل ارسال گردد.

دریافت کنندگان اطلاع رسانی در فیلد Bcc قرار گیرند: با فعال نمودن این گزینه، اسامی دریافت کنندگان ایمیل‌های اطلاع رسانی در فیلد Bcc قرار خواهد گرفت.

ایمیل به صورت متن ساده بدون HTML: با فعال نمودن این گزینه، ایمیل به صورت متن ساده و بدون HTML به دریافت کنندگان، ارسال خواهد شد.

اتفاقاتی که برای آنها اطلاع رسانی ایمیلی باید ارسال شود: از طریق این بخش می‌توانید رویدادهایی را که می‌خواهید برای آنها ایمیل اطلاع رسانی به کاربران موردنظر ارسال گردد، انتخاب نمایید.

سربرگ پیغام ایمیل: در این بخش می‌توانید سربرگ ایمیل را تنظیم نمایید.

پانویس پیغام ایمیل: در این بخش می توانید پانویس ایمیل را تنظیم نمایید.

پس از انجام تنظمیات موردنظر، با کلیک بر روی دکمه‌ی ذخیره، این تغییرات ذخیره خواهد شد.

در نظر داشته باشید که بخشی از تنظیمات مربوط به اطلاع رسانی برای هر کاربر در صفحه‌ی پروفایل کاربر موردنظر تنظیم خواهد شد.

مطالب مرتبط