مدیریت مخاطبین

هنگامی که یک مخاطب در نرم افزار ایجاد می‌نمایید در صفحه‌ای مانند تصویر زیر نمایش داده می‌شود در این صفحه امکانات مختلفی برای مدیریت مخاطبین وجود دارد.

امکانات صفحه ی هر مخاطب در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

امکانات صفحه ی هر مخاطب در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در این صفحه قابلیت‌های زیر وجود دارد:

ویرایش: با کلیک بر روی دکمه‌ی ویرایش به فرم ایجاد مخاطب انتقال داده می‌شوید.

نمایش روی نقشه: امکان مشاهده‌ی مخاطب موردنظر را طبق آدرس وارد شده، بر روی نقشه فراهم می‌سازد.

ارسال مخاطب از طریق ایمیل: با کلیک بر روی این دکمه صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که می‌توانید کاربرانی را که می‌خواهید مخاطب موردنظر برای آنها از طریق ایمیل ارسال شود، انتخاب نمایید.

افزودن به پروژه: با کلیک بر روی این دکمه صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که از طریق این صفحه می‌توانید پروژه‌هایی را که می‌خواهید مخاطب موردنظر به آنها اضافه شود، انتخاب نمایید.

افزودن زیر مخاطب: با کلیک بر روی این دکمه فرم ایجاد مخاطب جدید نمایش داده می‌شود با این تفاوت که مخاطبی که در صفحه‌ی آن هستید به عنوان مخاطب پدر در نظر گرفته خواهد شد.

مخاطبین مرتبط: با کلیک بر روی این دکمه صفحه‌ای نمایش داده خواهد شد که می‌توانید از لیست مخاطبین، مخاطبین مرتبط با مخاطب موردنظر را انتخاب و ذخیره نمایید.

افزودن به گروه: با کلیک بر روی این دکمه صفحه‌ای نمایش داده خواهد شد که می‌توانید از لیست گروههای ایجاد شده برای مخاطبین، گروه موردنظر را که می‌خواهید مخاطب موردنظر در آن گروه عضو شود، انتخاب و ذخیره نمایید.

افزودن مخاطب به گروه موردنظر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

افزودن مخاطب به گروه موردنظر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ناشناس کردن: با کلیک بر روی این دکمه مخاطب موردنظر به عنوان مخاطب ناشناس در بخش‌های مختلف نرم افزار قابل مشاهده خواهد بود.

حذف: می‌توانید مخاطب موردنظر را حذف نمایید.

مورد بازاریابی جدید: با کلیک بر روی این دکمه صفحه‌ی ایجاد کار بازاریابی با مخاطب موردنظر به عنوان مشتری نمایش داده خواهد‌شد.

ایجاد مورد بازاریابی از مخاطب ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد مورد بازاریابی از مخاطب ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط