داده‌کاوان اندیشه برتر

برچسب: سامانه تسویه حساب

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

سامانه تصفیه حساب دانشجویی

سامانه تصفیه حساب دانشجویی سامانه تصفیه حساب (تسویه حساب) سماد، با تعریف چارت تصفیه دانشگاه، امکان ارجاع خودکار درخواست تصفیه حساب دانشجویان را فراهم می‌آورد. تعریف انواع تراز مالی، استخراج و ثبت خودکار بدهی‌ها و بستانکاری‌ها و مشاهده درخت تصفیه از جمله امکانات این سامانه است. ویژگی‌ها و قابلیت‌ها فرایند تصفیه حساب (که گاهی به