داده‌کاوان اندیشه برتر

برچسب: وام دانشجویی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

سامانه مدیریت تسهیلات رفاهی

سامانه مدیریت تسهیلات رفاهی سامانه تسهیلات رفاهی سماد با مکانیزه نمودن شیوه سنتی گردش درخواست‌های رفاهی دانشجویان، صرفه جویی قابل توجهی در زمان را به همراه تسهیل در عملیات آن به ارمغان می‌آورد. در این سامانه کلیه فراخوان‌های ثبت نامی ‌تسهیلات رفاهی به همراه کلیه شرایط، ضوابط و مدارک اخذ آنها به صورت مجازی تعریف