داده‌کاوان اندیشه برتر

سامانه تصفیه حساب دانشجویی

سامانه تصفیه حساب (تسویه حساب) سماد، با تعریف چارت تصفیه دانشگاه، امکان ارجاع خودکار درخواست تصفیه حساب دانشجویان را فراهم می‌آورد. تعریف انواع تراز مالی، استخراج و ثبت خودکار بدهی‌ها و بستانکاری‌ها و مشاهده درخت تصفیه از جمله امکانات این سامانه است.

سامانه تصفیه حساب دانشجویی

ویژگی‌ها و قابلیت‌ها

فرایند تصفیه حساب (که گاهی به اشتباه تسویه حساب نامیده می‌شود) در هر دانشگاه برای دانشجویان امری زمان‌بر و طاقت فرسا بوده که مراجعات و پیگیری‌های مکرری توسط دانشجو باید صورت پذیرد تا تکمیل این فرایند حاصل گردد. این سامانه به منظور حذف این مراجعات و کاهش زمان فرایند تصفیه حساب طراحی و پیاده‌سازی گردیده است. در این سامانه دانشجو درخواست خود را به صورت الکترونیک ثبت نموده و سیستم به صورت هوشمندانه این درخواست را بین ادارات مختلف توزیع می‌نماید. دانشجو در هر لحظه قادر خواهد بود وضعیت درخواست خود را به صورت الکترونیک در ادارت مختلف مشاهده نموده و از پیشرفت آن آگاه شود.

 • تعریف چارت تصفیه دانشگاه
 • تعیین شرایط ارجاع خودکار درخواست تصفیه دانشجو برای هر اداره
 • تعیین قوانین ارجاع درخواست تصفیه توسط مسئول هر اداره به ادارات دیگر
 • تعیین ادارات مقصد برای هر اداره (اداراتی که بعد از بررسی درخواست در این اداره باید به صورت خودکار به آنها ارجاع شود)
 • تعریف عناوین بدهی و بستانکاری‌ها و تخصیص هر کدام به ادارات مربوطه
 • تعریف انواع تراز مالی و تخصیص عناوین بدهی و بستانکاری‌های مربوط به آن
 • قابلیت ثبت بدهی و بستانکاری‌های دانشجو در طول تحصیل توسط هر اداره
 • درخواست تصفیه و پیگیری آن توسط دانشجو به صورت الکترونیک
 • توزیع خودکار درخواست تصفیه بین ادارات
 • استخراج و ثبت خودکار بدهی‌ها و بستانکاری‌های دانشجو در سایر زیر سیستم‌های سماد به محض درخواست تصفیه
 • قابلیت پرداخت الکترونیک بدهی‌ها توسط دانشجو
 • مشاهده درخت کامل تصفیه و وضعیت درخواست در هر اداره توسط دانشجو
 • قابلیت صدور صورت حساب تجمیع شده بدهی‌ها و بستانکاری‌های دانشجو