سه یادآوری ساده درباره برنامه زمانی و زمان بندی پروژه

برنامه زمانی واقعا باید یک برنامه باشد! تعیین دقیق و صحیح ابعاد کارهای پروژه به وسیله ساختار شکست و مایلستون‌ها اصل انکارناپذیر زمانبندی در پروژه است. اما برنامه بسیار خوب هم اگر بروزرسانی نشود، فقط یک نقشه زیبا است!

ادامه مطلب