تنظیمات صورتحساب

به دنبال آموزش فعال‌سازی صورتحساب، در این بخش به تنظیمات صورتحساب پروژه در هر پروژه پرداخته می‌شود.

تنظیمات صورتحساب روی پروژه

برای انجام تنظیمات ماژول صورت حساب بر روی هر پروژه مسیر زیر در دسترس است:

  • صفحه‌ی پروژه‌ی موردنظر- تب صورت حساب- دکمه‌ی تنظیمات صورت حساب‌های پروژه
تنظیمات کلی صورت حساب های پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات کلی صورتحساب های پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی تنظیمات صورت حساب‌های پروژه صفحه‌ی با فیلدهای زیر نمایش داده می‌شود.

تنظیمات پیشفرض صورت حساب های پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات پیشفرض صورتحساب های پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات قالب توالی شماره صورت حساب: با کلیک بر روی آیکون تنظیمات، صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که از طریق این صفحه می‌توانید قالب توالی شماره صورت حساب برای صورت حساب‌هایی که بر روی این پروژه ایجاد می‌گردند، ایجاد نمایید.

تنظیمات قالب شماره توالی صورت حساب در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات قالب شماره توالی صورتحساب در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

وضعیت‌های صورتحساب: از طریق این بخش می‌توانید وضعیت‌هایی را که برای صورت حساب ایجاد شده است، مشاهده نمایید (تنظیمات مربوط به وضعیت‌های صورت حساب از بخش دسته‌بندی‌ها و مقادیر قابل اجرا می‌باشد)

وضعیت پیش فاکتور برای ایجاد صورت‌حساب جدید: این فیلد تعیین کننده‌ی وضعیتی است که وقتی پیش فاکتور در این وضعیت است، امکان ایجاد صورت حساب وجود دارد.

استفاده از ساعات برآوردی هنگام ایجاد صورت‌حساب از کار: با فعال نمودن این گزینه، هنگامی که می‌خواهید صورت حساب از روی کار ایجاد نمایید، می‌توانید از زمان‌های برآوردی کار نیز در صورت حساب استفاده نمایید.

استفاده از فیلد سفارشی برای فی: از طریق این فیلد می‌توانید فیلد سفارشی را تعیین نمایید که می‌خواهید برای فیلد فی در آیتم‌های صورت حساب مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده از فیلد سفارشی برای کل قیمت بدون VAT: از طریق این فیلد می‌توانید فیلد سفارشی را تعیین نمایید که می‌خواهید برای فیلد قیمت بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده در آیتم‌های صورت حساب مورد استفاده قرار گیرد.

ستون‌های قابل مشاهده در آیتم‌های صورت حساب: از طریق این بخش می‌توانید تعیین نمایید که چه آیتم‌هایی در بخش آیتم‌های صورت حساب نمایش داده شود.

تامین کننده: مقادیر این فیلد از اطلاعات بخش مخاطبین فراخوانی می‌گردد که می‌توانید مخاطبین موردنظرتان را برای ایجاد صورت‌حساب‌های پروژه از این بخش انتخاب نمایید.

مشتری: مقادیر این فیلد از اطلاعات بخش مخاطبین فراخوانی می‌گردد که می‌توانید مشتریان موردنظرتان را برای ایجاد صورت‌حساب‌های پروژه از این بخش انتخاب نمایید.

نرخ: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که محاسبات درون صورت حساب براساس نرخ داخلی یا خارجی صورت پذیرد ( تنظیمات مربوط به نرخ‌ها در بخش تنظیمات ماژول بودجه و برای نقش، فعالیت و کاربر قابل تنظیم است)

ایجاد درآمد واقعی وقتی صورت حساب پرداخت شده است: با فعال نمودن این گزینه، وقتی صورت حساب پرداخت می‌گردد، به عنوان درآمد واقعی در بودجه‌ی پروژه لحاظ خواهد شد.

ایجاد ورودی‌های بودجه‌ی برنامه‌ریزی شده بر روی صورت حساب‌های ایجاد شده: ؟!

وضعیت پس از ایجاد صورت وضعیت اعتباری: از طریق این فیلد می‌توانید وضعیتی را تعیین کنید که می‌خواهید پس از ایجاد صورت وضعیت اعتباری، فعال گردد.

درصد پیشفرض VAT: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که مقدار پیشفرض مالیات بر ارزش افزوده بر روی صورت حساب‌ها چه میزان باشد.

استفاده از تنظیمات ارز ماژول بودجه: با قعال نمودن این گزینه، می‌توانید از تنظیمات صورت گرفته در بخش ارز ماژول بودجه، بر روی صورت حساب‌های پروژه‌ی موردنظر استفاده نمایید.

نرخ پیشفرض (مبلغ واحد): از طریق این فیلد می‌توانید نرخ پیشفرض مورد استفاده در صورت حساب‌های این پروژه را تعیین نمایید.

زبان پیشفرض صورت حساب: از طریق این فیلد می‌توانید زبان پیشفرض مورد استفاده در صورت حساب‌های این پروژه را تعیین نمایید.

قالب پیشفرض خروجی: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که صورت‌ حساب‌های ایجاد شده در چه قالبی به عنوان قالب پیشفرض قابل نمایش و چاپ باشند (قالب ها نیز از بخش الگوهای خروجی قابل ایجاد و تنظیم می‌باشند).

قالب پیشفرض خروجی پیش فاکتور: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که پیش فاکتورهای ایجاد شده در چه قالبی به عنوان قالب پیشفرض قابل نمایش و چاپ باشند (قالب ها نیز از بخش الگوهای خروجی قابل ایجاد و تنظیم می‌باشند).

قالب پیش فرض خروجی صورت وضعیت اعتباری: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که صورت‌ وضعیت‌های اعتباری ایجاد شده در چه قالبی به عنوان قالب پیشفرض قابل نمایش و چاپ باشند (قالب ها نیز از بخش الگوهای خروجی قابل ایجاد و تنظیم می‌باشند).

قالب ایمیل: از طریق این فیلد می‌توانید قالب پیش فرض برای ایمیل اطلاع رسانی صورت حساب‌ها را تعیین نمایید.

ارسال کننده‌ی پیشفرض: از طریق این فیلد می‌توانید آدرس ایمیلی را که می‌خواهید به عنوان ارسال کننده‌ی پیشفرض برای صورت حساب‌ها باشد، ثبت نمایید.

تنظیمات الگوی ایمیل: از طریق این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به قالب ایمیل، محتوای ایمیل ارسالی، عنوان ایمیل و … را انجام دهید.

ایجاد خودکار صورت حساب با موفقیت انجام شد/ خطا در ایجاد خودکار صورت حساب- دریافت کنندگان ایمیل: این فیلدها می‌بایست به صورت پیشفرض تکمیل شده باشند که در صورت ایجاد موفقیت آمیز صورت حساب یا خطا در ایجاد صورت‌حساب به

کاربران تعیین شده اطلاع رسانی گردد.

توضیحات قبل از آیتم‌های صورت حساب: از طریق این فیلد می‌توانید توضیحاتی را ثبت نمایید که می‌خواهید قبل از آیتم‌های صورت حساب، در صورت حساب‌هایی که ایجاد می‌گردد، نمایش داده شود.

توضیحات بعد از آیتم‌های صورت حساب: از طریق این فیلد می‌توانید توضیحاتی را ثبت نمایید که می‌خواهید بعد از آیتم‌های صورت حساب، در صورت حساب‌هایی که ایجاد می‌گردد، نمایش داده شود.

مطالب مرتبط