الگوی چک لیست

در صورتی که بخواهید یک چک لیست به صورت پیشفرض بر روی کارها در تمامی پروژه‌ها یا برخی پروژه‌های موردنظرتان ایجاد شود می‌توانید از ویژگی الگوی چک لیست استفاده نمایید.

ایجاد الگوی چک لیست

به منظور ایجاد الگوی چک لیست مسیر زیر در دسترس است:

  • صفحه‌ی پروژه- تب تنظیمات- تب چک لیست- دکمه‌ی الگوی جدید برای چک لیست
مسیر ایجاد الگوی چک لیست در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مسیر ایجاد الگوی چک لیست در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی الگوی جدید صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

نام چک لیست: عنوانی که می‌خواهید برای چک لیست ثبت نمایید.

عنوان آیتم: عنوان آیتم‌هایی که می‌خواهید به چک لیست اضافه نمایید.

استفاده برای پروژه‌های جدید: با فعال نمودن این گزینه چک لیست بر روی کارهای پروژه‌های جدید به صورت پیشفرض اضافه می‌شود.

پروژه‌ها: از این بخش می‌توانید پروژه‌هایی که می‌خواهید چک لیست به صورت پیشفرض بر روی کارهای آنها ایجاد شود، انتخاب نمایید.

پس از تکمیل نمودن بخش‌های الزامی با کلیک بر روی دکمه‌ی ذخیره، الگوی چک لیست موردنظر ذخیره و به لیست الگوهای چک لیست اضافه می‌شود.

ایجاد الگوی چک لیست در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد الگوی چک لیست در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط