الگوهای خروجی

در نرم افزار سمین در صفحات مختلف، امکان چاپ اطلاعات موردنظرتان وجود دارد. این اطلاعات می‌تواند اطلاعاتی مانند صورت‌حساب‌ها، گزارش‌های مختلف در قالب‌های فهرستی، نامه‌های سازمانی، قراردادها و … باشد. برای چاپ اطلاعات در قالب الگوی موردنظرتان باید آن الگو را تهیه و به لیست الگوهای خروجی فعال در نرم افزار اضافه نمایید.

ایجاد الگوی خروجی

به منظور ایجاد الگوی خروجی جدید در نرم افزار سمین، مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی الگوهای خروجی- دکمه‌ی الگوی خروجی جدید
ایجاد الگوی خروجی جدید در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد الگوی خروجی جدید در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی الگوی خروجی جدید صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که می‌بایست تنظیمات زیر در این صفحه صورت پذیرد.

عنوان: در این فیلد می‌بایست عنوان الگوی خروجی موردنظرتان را ثبت نمایید.

توضیحات: از طریق این فیلد می‌توانید در صورت لزوم برای الگوی خروجی موردنظر توضیحات ثبت نمایید.

ایجاد کننده: این فیلد تعیین کننده‌ی کاربری است که در حال ایجاد الگوی خروجی موردنظر می‌باشد.

دسته‌بندی خروجی: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که الگوی خروجی موردنظر در کدامیک از دسته‌بندی‌هایی که تاکنون برای الگوهای خروجی ایجاد شده‌است، قرار گیرد.

اندازه صفحه: از طریق این فیلد می‌توانید اندازه‌ی صفحه (A3,A4) را تعیین نمایید.

جهت صفحه: از طریق این فیلد می‌توانید جهت صفحه را تعیین نمایید.

شناسه‌های پویا: استفاده از این شناسه‌ها در الگوی موردنظر باعث می‌گردد که داده/ داده‌های موردنظر فرخوانی و در الگوی خروجی نمایش داده شوند. با کلیک بر روی دکمه‌ی شناسه‌های پویا، لیست این شناسه نمایش داده می‌شود که می توانید هر یک از آنها را با توجه به کاربرد در الگوی خروجی موردنظرتان استفاده نمایید.

پس از تکمیل فیلدها در صورتی که بخواهید صفحه‌ی دیگری نیز به الگوی خروجی موردنظرتان اضافه نمایید می‌بایست بر روی دکمه‌ی افزودن صفحه‌ی بعد و در صورتیکه بخواهید الگوی موردنظر را ذخیره نمایید، می‌بایست بر روی دکمه‌ی بروزرسانی کلیک نمایید.

تنظیمات ایجاد الگوی خروجی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ایجاد الگوی خروجی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد الگوی چاپی از روی موجودیت موردنظر

در صورتیکه بر روی موجودیت موردنظر (مانند کار ) در نرم افزار هستید و می‌خواهید الگوی چاپی از کار موردنظر با داده‌های آن کار ایجاد نمایید، کافی است گام های زیر را انجام دهید.

  • کلیک بر روی کار موردنظر جهت مشاهده ی صفحه‌ی شناسنامه ی کار
  • کلیک بر روی دکمه‌ی چاپ در بخش خروجی‌ها (گوشه‌ی سمت چپ پایین صفحه)
چاپ اطلاعات موجودیت موردنظر براساس الگوی خروجی موردنظر در نرم افزار سمین

چاپ اطلاعات موجودیت موردنظر براساس الگوی خروجی تهیه شده در نرم افزار سمین

  • انتخاب الگوی خروجی موردنظر از صفحه‌ی نمایش داده شده، و کلیک بر روی دکمه‌ی پیش نمایش و چاپ
انتخاب الگوی خروجی موردنظر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

انتخاب الگوی خروجی موردنظر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

  • در صورتی که پیش‌ نمایش موردنظر نیاز به تغییر نداشته‌باشد، می‌توانید بر روی دکمه‌ی چاپ کلیک نمایید. در غیراینصورت می‌توانید با استفاده از هریک از دکمه‌های موجود در بالای صفحه ویرایش موردنظر را بر روی الگو انجام دهید و سپس الگوی موردنظر را چاپ نمایید.
پیش نمایش الگوی خروجی روی موجودیت موردنظر جهت چاپ در نرم افزار سمین

پیش نمایش الگوی خروجی روی موجودیت موردنظر جهت چاپ در نرم افزار سمین

توجه داشته باشید که در این صفحه نیز می توانید الگوی موردنظر را ویرایش نمایید اما تغییراتی که در این صفحه اعمال می‌نمایید تا زمانی که بر روی دکمه‌ی ذخیره کلیک ننمایید، ذخیره نمی‌گردد.

حذف الگوی خروجی

چنانچه بخواهد الگوی خروجی را که ایجاد نموده‌اید، حذف نمایید کافی است از مسیر زیر بر روی آیکون حذف الگو کلیک نمایید.

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی الگوهای خروجی- آیکون حذف ( بر روی سطر الگوی موردنظر)
حذف الگوی خروجی ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

حذف الگوی خروجی ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ویرایش الگوی خروجی

چنانچه بخواهد الگوی خروجی را که ایجاد نموده‌اید، حذف نمایید کافی است از مسیر زیر بر روی آیکون ویرایش الگو کلیک نمایید.

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی الگوهای خروجی- آیکون ویرایش ( بر روی سطر الگوی موردنظر)
ویرایش الگوی خروجی ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ویرایش الگوی خروجی ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط