تنظیمات کارها

از طریق تب (زبانه) پیگیری کارها می‌توانید تنظیمات مربوط به ایجاد، بروزرسانی، نمایش و گزارش‌گیری از کارها را به صورت پیشفرض برای تمامی پروژه‌هایی که در نرم افزار ایجاد می‌شوند، تنظیم نمایید.

تنظیمات پیشفرض برای کارهای ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات پیشفرض برای کارهای ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

گزینه‌های مربوط به زبانه پیگیری کارها

نمایش شناسه کار‌ها: از طریق این گزینه می‌توانید تعیین نمایید که آیا می‌خواهید شناسه‌ی کارها نمایش داده شود یا خیر؟

نمایش کارهای زیرپروژه در لیست کارهای پروژه پدر به صورت پیشفرض: با فعال نمودن این گزینه، کارهای پروژه‌ی سطح پایینی در لیست کارهای پروژه سطح بالایی نمایش داده می‌شود.

انتخاب کارهای مرتبط بر روی فرم ایجاد کار:  در صورت فعال بودن این گزینه در هنگام ایجاد کار می‌توانید از لیست کارهای مرتبط، کار مرتبط با کار جدید را بصورت مستقیم انتخاب نمایید.

نمایش فیلد پروژه در فرم ایجاد کار:  با فعال نمودن این گزینه، امکان تغییر و انتخاب پروژه بر روی فرم ایجاد کار نیز فعال می‌گردد.

نمایش فعالیت‌های فروش بر روی کارها: در صورت فعال نمودن این گزینه، فعالیت‌های فروشِ موارد بازاریابی، به صورت مستقیم بر روی فرم ایجاد کارها نمایش داده می‌شود.

نمایش ایجاد شده به صورت: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که نوع نمایش تاریخ ایجاد کار با ساعت ایجاد یا بدون آن، قابل نمایش باشد.

استفاده از رنگ بندی برای: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که رنگ‌های نمایش داده شده در کارها، براساس کدامیک از موجودیت‌های اولویت کار، وضعیت کار و فرایند مورد استفاده قرار گیرد.

اجازه ثبت تاریخ سررسید کار بعد از تاریخ مایلستون: در صورتی که این گزینه را فعال نمایید کاربران مربوطه می‌توانند بعد از تاریخ سررسید مایلستون نیز، تاریخ سررسید یک کار مرتبط با مایلستون را ثبت نمایند به عنوان مثال تاریخ سررسید مایلستون ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ می‌باشد و کار با تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ را نیز می‌توانید ثبت نمایید.

فعال بودن قابلیت محرمانگی کار‌ها: با فعال نمودن این گزینه، کاربرانی که دسترسی ایجاد کارهای محرمانه را دارند قادر خواهند بود کار محرمانه (کاری که می‌خواهید فقط افراد مشخصی قادر به دیدن آن باشند) بر روی پروژه ایجاد نمایند.

اجازه تکرار شدن کار‌ها: این گزینه امکانی را فراهم می‌نماید که بطور خودکار کار‌ها با ویژگی‌هایی مشخص شده در دوره‌های زمانی تعریف شده، تکرار شوند و مجددا واگذار شوند. همچنین با انتخاب این چک باکس به هنگام ایجاد کار جدید، می‌توانید زمان تکرار شدن (روزانه، هفتگی، ماهانه و…) را هم تعیین نمایید.

برقراری ارتباط بین کار‌ها هنگام کپی کردن: از طریق این گزینه می‌توانید به نرم افزار اجازه دهید که بین کار اصلی و کپی کار، ارتباط ایجاد نماید. در صورتی که مقدار این فیلد را برابر پرسیدن قرار دهید جهت برقراری ارتباط از کاربر سوال می‌گردد و در صورت برابر بودن با بله ارتباط بدون سوال از کاربر برقرار می‌گردد.

اجازه ثبت زیر کار بصورت بین پروژه‌ای: از طریق این فیلد نوع ثبت زیرکار بین پروژه‌ای برای یک کار را می‌توانید تعیین نمایید که مقادیر این فیلد نیز به شرح زیر است:

  • همه پروژه‌ها: کل پروژه‌های تعریف شده در نرم افزار
  • درخت پروژه: کلیهٔ زیرپروژه‌های این پروژه و پروژه‌های پدر این پروژه
  • سلسله مراتب پروژه‌ها: با کلیه پروژه‌هایی که دارای ریشه یکسانی هستند
  • زیرپروژه‌ها: کلیه پروژه‌هایی که زیرپروژهٔ این پروژه هستند

اجازه ارتباط بین پروژه‌ای کار‌ها: با فعال نمودن این گزینه می‌توانید یک کار از یک پروژه را به کار یا کارهای دیگر از سایر پروژه‌ها ارتباط دهید.

اجازه واگذاری به گروه: با فعال نمودن این گزینه می‌توانید یک کار را به یک گروه از کاربران واگذار نمایید. که این گروه می‌بایست به عنوان یک عضو پروژه تعریف شده باشد.

زمان حاضر به عنوان تاریخ شروع پیشفرض در نظر گرفته شود: به صورت پیشفرض تاریخ فعلی به عنوان تاریخ شروع کار در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که این گزینه را غیرفعال نمایید، فیلد تاریخ شروع کار به صورت خودکار تکمیل نخواهد شد.

بعد از مختومه شدن کار، زیرکار‌ها نیز مختومه شوند: با فعال نمودن این گزینه، چنانچه کار پدر مختومه گردد کل زیرکار‌ها نیز مختومه می‌شوند.

محاسبه درصد پیشرفت با: از طریق این فیلد می‌توانید انتخاب نمایید که درصد پیشرفت کار‌ها به چه روشی محاسبه شود:

  • اظهار کاربر
  • استفاده از وضعیت کارها

درصد پیشرفت کارهای مختومه ۱۰۰% قرار داده شود: در صورت فعال نمودن این گزینه هر کاری که وضعیت آن برابر با مختومه گردد درصد پیشرفت آن نیز ۱۰۰ قرار داده می‌شود.

یادداشت‌ها به صورت پیشفرض محرمانه باشند: با انتخاب این گزینه به صورت پیشفرض گزینه محرمانه برای یادداشت‌ها فعال است.

نادیده گرفتن گردشکار برای مدیر سیستم: در صورتی که این گزینه را فعال نمایید، گردش کار برای کاربرانی که دسترسی راهبر دارند، اعمال نمی‌شود.

محدودیت خروجی گرفتن از کار‌ها: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که حداکثر چه تعداد سطر در هنگام خروجی گرفتن از کار‌ها‌، نمایش داده شود (تعیین کننده تعداد سطر خروجی فایل‌هایی مانند فایل‌های xls و ..)

حداکثر تعداد آیتم‌های قابل نمایش در نمودار گانت: از طریق این فیلد می‌توانید حداکثر تعداد آیتم هایی که می‌خواهید بر روی گانت چارت نمایش داده ‌شود را انتخاب نمایید.

ویژگی‌های کار پدر: برخی از ویژگی‌های کار پدر از زیرکار‌ها محاسبه می‌شود. که می‌توان هر یک را به صورت جداگانه تنظیم کرد.

  • تاریخ شروع/ تاریخ سررسید
  • اولویت
  • درصد انجام
مطالب مرتبط