تنظیمات تقویم کاری حضور و غیاب در صفحه کاربری

همانطور که گفته شد تقویم کاری حضور و غیاب در بخش حضور و غیاب وجود دارد در صورتی که بخواهید این تقویم را بر روی صفحه‌ی شخصی کاربر داشته باشید، باید با استفاده از ویژگی سفارشی‌سازی صفحات، ماژول را روی صفحه‌ی شخصی فعال نمایید. مسیر زیر جهت فعال‌سازی ماژول بر روی صفحه‌ی شخصی در دسترس است:

  • دکمه‌ی سفارشی کردن صفحه (صفحه‌ی شخصی/ موردنظر)- ماژول حضور و غیاب
تنظیم ماژول حضور و غیاب روی صفحه ی کاربری در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیم ماژول حضور و غیاب روی صفحه ی کاربری در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

پس از انتخاب ماژول حضور و غیاب، می‌توانید تنظیمات موردنظر را انجام داده و سپس ذخیره نمایید. پس از ذخیره سازی تقویم حضور و غیاب در صفحه‌ی شخصی قابل مشاهده خواهد بود.

ماژول حضور و غیاب بر روی صفحه ی شخصی کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ماژول حضور و غیاب بر روی صفحه ی شخصی کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در صورتی که بخواهید ماژول حضور و غیاب را بر روی صفحه‌ی شخصی تمامی کاربران یا تعدادی از کاربران اعمال نمایید. مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی سفارشی کردن صفحه- دکمه‌ی نمای کلی قالب (روی قالب صفحه‌ی من)- دکمه‌ی قالب جدید- انتخاب ماژول حضور و غیاب- دکمه‌ی ذخیره و بازگشت- دکمه‌ی اعمال قالب به کاربران- انتخاب کاربران- دکمه‌ی ذخیره
تنظیمات ایجاد قالب کاربری با ماژول حضور و غیاب در نرم افزار مدیریت پروژه و اسزمان سمین

تنظیمات ایجاد قالب کاربری با ماژول حضور و غیاب و تقویم کاری در نرم افزار مدیریت پروژه و اسزمان سمین

مطالب مرتبط