تنظیمات محدودیت های روزانه حضور و غیاب

در صورتیکه بخواهید محدودیت‌های روزانه برای هر یک از دسته‌بندی‌های حضور و غیاب به تفکیک هر کاربر اعمال نمایید. مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی کاربران- انتخاب کاربر موردنظر- دکمه‌ی ویرایش- منوی ساعات کاری- محدودیت‌های روزهای حضور و غیاب
تنظیم محدودیت های حضور و غیاب به تفکیک هر کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیم محدودیت های حضور و غیاب به تفکیک هر کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در این بخش فیلدهایی وجود دارد که کاربرد هر یک به شرح زیر است:

روز تعطیل: بیانگر تعداد کل روزهای تعطیل می‌باشد که برای کاربر موردنظر طی یک سال در نظر گرفته شده‌است.

روزهای انباشته شده: بیانگر تعداد روزهای تعطیل است که کاربر از تعطیلات خود استفاده ننموده‌است و به عنوان روزهای انباشته‌ی تعطیل برای کاربر لحاظ می‌شود و به صورت خودکار در انتهای سال محاسبه می‌شود.

مرخصی: بیانگر تعداد کل روزهایی می‌باشد که برای کاربر موردنظر طی یک سال برای مرخصی در نظر گرفته شده‌است.

روزهای انباشته شده: بیانگر تعداد روزهای باقیمانده از روزهای مرخصی کاربر است که در واقع کاربر از مرخصی خود استفاده ننموده‌است و به عنوان روزهای انباشته‌ی مرخصی برای کاربر لحاظ می‌شود و به صورت خودکار در انتهای سال محاسبه می‌شود.

مطالب مرتبط