تنظیمات عمومی بازاریابی

برای انجام تنظیمات عمومی بازاریابی که به صورت پیشفرض برای تمامی پروژه‌هایی که از ماژول بازاریابی استفاده می‌کنند، فعال خواهد بود، مسیر زیر در درسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی بازاریابی
تنظیمات عمومی بازاریابی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات عمومی بازاریابی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی بازاریابی صفحه‌ی تنظیمات عمومی بازاریابی نمایش داده خواهد شد. در این صفحه تب‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به توضیح هر یک از آنها می‌پردازیم:

تب وضعیت‌های موارد بازاریابی: از طریق این تب می‌توانید تنظیمات مربوط به وضعیت‌هایی را که برای موارد بازاریابی تعیین می‌نمایید، انجام دهید.

وضعیت های بازاریابی ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

وضعیت های بازاریابی ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد وضعیت بازاریابی

به منظور ایجاد وضعیت برای موارد بازاریابی مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی بازاریابی- تب وضعیت‌های موارد بازاریابی- دکمه‌ی افزودن وضعیت

با کلیک بر روی دکمه‌ی افزودن وضعیت صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

تنظیمات ایجاد وضعیت بازاریابی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ایجاد وضعیت بازاریابی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نام: تعیین کننده‌ی عنوانی است که می‌خواهید برای وضعیت بازاریابی جدیدی که در حال ایجاد آن هستید، ثبت نمایید.

نیازمند مخاطب: با فعال نمودن این گزینه، برای موارد بازاریابی که در این وضعیت هستند، بخش افزودن مخاطب در صفحه‌ی ایجاد مورد بازاریابی جدید نیز فعال خواهد بود.

پیشفرض است: با فعال نمودن این گزینه، وضعیتی که در حال ایجاد آن هستید به عنوان وضعیت پیشفرض برای موارد بازاریابی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بسته است: با فعال نمودن این گزینه، وضعیتی که در حال ایجاد آن هستید، به عنوان وضعیتی که در آن، مورد بازاریابی بسته شده است، شناسایی خواهد شد.

پیروز شده: با فعال نمودن این گزینه، وضعیتی که در حال ایجاد آن هستید، به عنوان وضعیتی که در آن، مورد بازاریابی موفقیت‌آمیز بوده و به نتیجه رسیده است، شناسایی خواهد شد.

تامین اعتبار شده: با فعال نمودن این گزینه، وضعیتی که در حال ایجاد آن هستید، به عنوان وضعیتی شناسایی می‌شود که در آن وضعیت، برای مورد بازاریابی موردنظر اعتبار مالی در نظر گرفته شده است.

پرداخت شده: با فعال نمودن این گزینه، وضعیتی که در حال ایجاد آن هستید، به عنوان وضعیتی شناسایی می‌شود که در آن وضعیت، مورد بازاریابی موردنظر، پرداخت مالی آن صورت گرفته است.

جستجو پذیر: با فعال نمودن این گزینه، وضعیتی را که در حال ایجاد آن هستید، می‌توانید در بخش‌های مختلف نرم‌افزار جستجو کنید.

فقط برای مدیر: با فعال نمودن این گزینه، وضعیتی که در حال ایجاد آن هستید فقط برای نقش مدیر قابل نمایش است.

پس از انجام تنظیمات، با کلیک بر روی دکمه‌ی ذخیره، وضعیت موردنظر به لیست وضعیت‌های ایجاد شده برای موارد بازاریابی اضافه خواهد شد.

تب اهداف کاربر

از طریق این تب می‌توانید برای هر یک از انواع کاربران که می‌خواهید در پروژه‌های بازاریابی فعالیت داشته باشند، اهداف بازاریابی متناسب با سیاست‌های سازمانی تعیین نمایید.

تنظیمات اهداف بازاریابی کاربران در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات اهداف بازاریابی کاربران در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

افزودن کاربران: با کلیک بر روی این دکمه به صفحه‌ای انتقال داده می‌شوید که می‌توانید از لیست قابل مشاهده در صفحه، کاربر/ کاربران موردنظر را انتخاب نمایید.

افزودن همه انواع کاربران: با کلیک بر روی این دکمه به صفحه‌ای انتقال داده می‌شوید که می‌توانید از فیلد موردنظر نوع کاربرانی را که می‌خواهید بر روی موارد بازاریابی فعالیت داشته باشند، از بین انواع کاربران تعریف شده در نرم افزار انتخاب نمایید. با انتخاب نوع کاربران موردنظر و کلیک بر روی دکمه ذخیره، تمامی کاربرانی که جز نوع انتخابی هستند، به لیست کاربران که می‌توانند بر روی موارد بازاریابی فعالیت داشته باشند، افزوده خواهند شد.

افزودن کاربران از گروه: با کلیک بر روی این دکمه به صفحه‌ای انتقال داده می‌شوید که می‌توانید از فیلد موردنظر گروهی را که می‌خواهید کاربران آن بر روی موارد بازاریابی فعالیت داشته باشند، انتخاب نمایید.

تب تنظیمات نمای کانبان

 از طریق این تب می‌توانید تعیین و تنظیم نمایید که برد کانبان برای پروژه‌هایی که موارد بازاریابی بر روی آنها ثبت و فعال شده‌است، به چه صورت نمایش داده شود.

تنظیمات نمایش برد کانبان پروژه های بازاریابی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات نمایش برد کانبان پروژه های بازاریابی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تب سایر موارد

 از طریق این تب می‌توانید تنظیمات زیر را انجام دهید.

استفاده از آیتم‌های بازاریابی: با فعال نمودن این گزینه، آیتم‌های بازاریابی ذیل هر مورد بازاریابی فعال خواهد شد.

نمایش همه‌ی موارد بازاریابی از تمام زیرپروژه‌ها: با فعال نمودن این گزینه، تمامی موارد بازاریابی ایجاد شده در تمامی زیرپروژه‌های یک پروژه بازاریابی نیز قابل نمایش خواهند بود.

نمایش فعالیت‌های فروش در موارد بازاریابی: با فعال نمودن این گزینه، تمامی فعالیت‌های تنظیم شده برای موارد فروش،برای موارد بازاریابی نیز نمایش داده خواهد شد.

نمایش توضیح آیتم مورد بازاریابی با فعال نمودن این گزینه، توضیحات ایجاد شده برای هر مورد بازاریابی، نمایش داده خواهد شد.

تنظیمات سایر موارد بازاریابی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات سایر موارد بازاریابی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تب صورت حساب

 از طریق این تب می‌توانید وضعیت/ وضعیت‌هایی را که می‌خواهید برای مورد بازاریابی موردنظر در آن وضعیت، صورت حساب ایجاد و صادر شود، تنظیم نمایید. به منظور ایجاد وضعیتی که می‌خواهید صورت حساب در آن وضعیت صادر گردد، مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی بازاریابی- تب صورت حساب- دکمه‌ی افزودن وضعیت
ایجاد وضعیت برای تنظیم صورت حساب موارد بازاریابی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد وضعیت برای تنظیم صورت حساب موارد بازاریابی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی افزودن وضعیت سطری با فیلدهای زیر ایجاد می‌گردد:

وضعیت مورد بازاریابی: از طریق این فیلد می‌توانید یکی از انواع وضعیت‌هایی را که برای موارد بازاریابی تعریف شده است، به عنوان وضعیتی که می‌خواهید در آن وضعیت، صورت حساب ایجاد شود، انتخاب نمایید.

الگوی خروجی: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که صورت حساب موردنظر در قالب کدامیک از الگوهای خروجی ایجاد شود.

وضعیت صورت حساب: از طریق این فیلد می‌توانید وضعیت صورت حساب موردنظر را تعیین نمایید.

دسترسی‌های بازاریابی

جهت تنظیم دسترسی‌های مربوط به ماژول بازاریابی نیز مسیر زیر وجود دارد:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه ی نقش‌ها و دسترسی ها- بخش بازاریابی
تنظیمات دسترسی به موارد بازاریابی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات دسترسی به موارد بازاریابی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط