تنظیمات فیلترهای پیشفرض

در نرم افزار سمین این امکان وجود دارد که فیلترهایی را به صورت پیشفرض و بر روی اکثر موجودیت‌های نرم افزار که صفحه‌ی نخست آنها به صورت لیست است (موارد استثنا مانند گانت چارت نیز وجود دارد)، تنظیم نمایید. جهت انجام تنظیمات فیلتر پیشفرض مربوط به هر موجودیت مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی تنظیمات فیلترهای پیشفرض
فیلترهای پیشفرض در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فیلترهای پیشفرض در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی تنظیمات فیلترهای پیشفرض، صفحه‌ای با تب‌های مختلف نمایش داده خواهد شد. در صورتی که بخواهید تنظیمات فیلتر پیشفرض هر یک از موجودیت‌های موردنظر را تغییر دهید بر روی تب موجودیت موردنظر کلیک نمایید، صفحه‌ای با فیلدهای اصلی زیر نمایش داده خواهد ‌شد.

تنظیمات فیلترهای پیشفرض در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات فیلترهای پیشفرض در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فیلترهای پیشفرض: در این بخش می‌توانید فیلترهایی را که می‌خواهید در صفحه‌ی نخست موجودیت موردنظر به صورت پیشفرض فعال باشد انتخاب و تنظیم نمایید.

ستون‌های پیشفرض: در این بخش می‌توانید تعیین نمایید که چه ستون‌هایی با چه عناوینی (براساس فیلدهای تعریف شده یا موجودیت‌های فعال) در صفحه‌ی مربوط به گزارش فیلتر شده‌ی موجودیت موردنظر، نمایش داده شود.

نتایج گروه با: از طریق این بخش می‌توانید تعیین نمایید که گزارش فیلتر شده‌ی موجودیت موردنظر براساس چه گروه‌بندی نمایش داده شود.

مرتب سازی: از طریق این بخش می‌توانید ترتیب نمایش رکوردهای گزارش فیلتر شده‌ی موجودیت موردنظر را تعیین نمایید.

نمایش: از طریق این بخش می‌توانید تعیین نمایید که نوع نمایش رکوردهای گزارش فیلترشده‌ی موجودیت موردنظر به چه صورت باشد:

  • نمایش همه‌ی سطرها
  • گروه‌بندی‌ها باز نشان داده شوند
  • تصویر (به عنوان مثال در بخش کاربران یا کارهای واگذار شده به، با انتخاب این گزینه، تصویر پروفایل کاربر/ کاربران موردنظر نیز نمایش داده خواهد شد)
مطالب مرتبط