ایجاد داشبورد

منظور از صفحات سفارشی (داشبورد) در نرم افزار سمین صفحاتی است که چیدمان ماژول‌ها و نوع گزارش‌های خروجی آنها براساس نیاز کاربر تنظیم شده‌است. در واقع صفحات سفارشی به شما امکان ساخت انواع گزارش‌های پویا را در نرم افزار می‌دهد. همچنین در صورتی که بخواهید برای گروه‌های مختلف کاربران در نرم‌افزار داشبوردهای مجزا تهیه نمایید، با قابلیت سفارشی کردن صفحات در نرم‌افزار قابل اجرا است.

برای سفارشی‌سازی صفحات در نرم افزار سمین دو روش و دسترسی وجود دارد:

  • سفارشی‌سازی صفحات (داشبورد) توسط کاربر صفحات موردنظر
  • سفارشی‌سازی صفحات (داشبورد) توسط راهبر نرم افزار

با استفاده از هریک از این دو روش می‌توانید صفحات سفارشی ایجاد نمایید، با این تفاوت که در صورتی که قالب سفارشی صفحات توسط راهبر نرم افزار ایجاد و تنظیم شود، قابل تخصیص دادن به گروهی از کاربران موردنظر می‌باشد.

سفارشی‌سازی صفحات (داشبورد) توسط کاربر

در صورتی که بخواهید کاربر نرم افزار دسترسی سفارشی‌سازی صفحات کاربری خویش را داشته‌باشد، از مسیر زیر می‌بایست این دسترسی فعال گردد.

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی نقش‌ها و دسترسی‌ها- انتخاب نقش موردنظر- فعالسازی گزینه‌ی ویرایش صفحه‌ی من
تنظیمات دسترسی به سفارشی سازی صفحه کاربری در نرم افزار سمین

تنظیمات دسترسی به سفارشی سازی صفحه کاربری در نرم افزار سمین

با فعالسازی گزینه‌ی ویرایش صفحه‌ی من، کاربر موردنظر از دو روش زیر می‌تواند به سفارشی‌سازی صفحات دسترسی داشته باشد:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی کاربران- دکمه‌ی ویرایش (از طریق کلیک راست بر روی سطر کاربر موردنظر)- منوی صفحه‌ی من- دکمه‌ی ویرایش یا افزودن ماژول
تنظیمات دسترسی به ویرایش صفحه کاربری در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات دسترسی به ویرایش صفحه کاربری در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ویرایش الگوی صفحه ی من (کاربر) در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ویرایش الگوی صفحه ی من (کاربر) در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

  • دکمه‌ی سفارشی‌سازی صفحه (در هریک از صفحات موردنظر کاربر جهت سفارشی‌سازی)
سفارشی سازی صفحه کاربری توسط کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

سفارشی سازی صفحه کاربری توسط کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

سفارشی‌سازی صفحات توسط راهبر نرم افزار

راهبر نرم‌افزار سمین می‌تواند از مسیر زیر نسبت به ساخت انواع صفحات سفارشی برای کاربران مختلف، پروژه‌های تعریف شده در نرم افزار و موارد بازاریابی اقدام نماید.

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی سفارشی‌سازی صفحه
دستیابی به تنظیمات سفارشی سازی صفحات در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

دستیابی به تنظیمات سفارشی سازی صفحات در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی سفارشی‌سازی صفحه، صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که در آن لیستی از صفحات سفارشی که تا کنون در نرم افزار ایجاد شده‌است قابل مشاهده می‌باشد.

ایجاد صفحه سفارشی

به منظور ایجاد صفحه‌ی سفارشی در نرم‌افزار سمین، مسیر زیر برای راهبر نرم‌افزار در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی سفارشی‌سازی صفحه- دکمه‌ی صفحه جدید
ایجاد صفحه ی سفارشی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد صفحه ی سفارشی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی صفحه جدید، صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

عنوان: از طریق این فیلد می‌توانید عنوان صفحه‌ی سفارشی که در حال ایجاد آن هستید، ثبت نمایید.

شناسه: از طریق این فیلد می‌توانید شناسه‌ی مربوط به صفحه که در url نمایش داده می‌شود، ثبت نمایید.

چیدمان: از طریق این فیلد می‌توانید چیدمان مربوط به ماژول‌های صفحه‌ای را که در حال ایجاد آن هستید، انتخاب نمایید.

محدوده صفحه: این بخش تعیین کننده‌ی محدوده‌ای است که در آن محدوده صفحه تعریف می‌شود.

استفاده از دسترسی‌های مشاهده‌ی محدود: با فعال نمودن این گزینه فیلدهای نوع کاربران و نوع نقش‌ها نمایش داده می‌شود که از طریق این فیلدها می‌توانید تعیین نمایید که چه نوع کاربران و نقش‌هایی دسترسی مشاهده‌ی این صفحه سفارشی را داشته‌باشند.

استفاده از دسترسی‌های ویرایش محدود: با فعال نمودن این گزینه فیلدهای نوع کاربران و نوع نقش‌ها نمایش داده می‌شود که از طریق این فیلدها می‌توانید تعیین نمایید که چه نوع کاربران و نقش‌هایی دسترسی ویرایش اما بصورت محدود را در این صفحه سفارشی داشته‌باشند.

پس از تکمیل فیلدها، با کلیک بر روی دکمه‌ی ذخیره، صفحه‌ی موردنظر در لیست صفحات سفارشی نمایش داده می‌شود.

تنظیمات ایجاد صفحه ی سفارشی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ایجاد صفحه ی سفارشی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد قالب داشبورد سفارشی

در صورتیکه بخواهید قالب جدید سفارشی ایجاد نمایید ابتدا باید تعیین نمایید که می‌خواهید این قالب در کدامیک از صفحات سفارشی پیشفرض نرم‌افزار و با چه محدوده‌ای نمایش داده شود. برای ایجاد قالب سفارشی در نرم افزار سمین، مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی سفارشی سازی صفحه- دکمه‌ی نمای کلی قالب ( از طریق سطر مربوط به صفحه‌ی سفارشی موردنظر)- دکمه‌ی قالب جدید
ایجاد قالب صفحه سفارشی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد قالب صفحه سفارشی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی قالب جدید، صفحه ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

عنوان الگو: از طریق این فیلد می‌توانید عنوان برای قالبی که در حال ایجاد آن هستید، ثبت نمایید.

توضیحات: از طریق این فیلد می‌توانید توضیحاتی پیرامون قالبی که در حال ایجاد آن هستید، در صورت لزوم ثبت نمایید.

مقدار پیشفرض: با فعال نمودن این گزینه، این الگو به عنوان الگوی پیشفرض چیدمان ماژول‌های صفحه‌ی موردنظر لحاظ خواهد شد.

پس از تکمیل فیلدها با کلیک بر روی دکمه‌ی ذخیره، قالب موردنظر به لیست قالب‌های صفحه‌ی موردنظر اضافه خواهد شد.

تنظیمات ایجاد قالب صفحه ی جدید در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ایجاد قالب صفحه ی جدید در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مدیریت قالب داشبورد ایجاد شده

هریک از قالب‌های ایجاد شده در نرم افزار سمین از طریق آیکون‌های زیر قابل ویرایش، تنظیم و سفارشی‌سازی است.

امکانات مدیریت قالب صفحات سفارشی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

امکانات مدیریت قالب صفحات سفارشی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

چیدمان ماژول: با کلیک بر روی این دکمه صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که از طریق آن می‌توانید ماژول‌های موردنظر را به قالب اضافه و یا از قالب حذف نمایید. همچنین چیدمان ماژول‌ها را نیز می‌توانید به دلخواه تغییر دهید.

تنظیمات چیدمان ماژول ها جهت سفارشی سازی صفحه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات چیدمان ماژول ها جهت سفارشی سازی صفحه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

اعمال قالب به پروژه‌ها/ کاربران: با کلیک بر روی این دکمه صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که از طریق آن می‌توانید تعیین نمایید که این قالب به چه پروژه‌ها و یا کاربرانی تخصیص داده شود.

تنظیمات اعمال قالب سفارشی به کاربران در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات اعمال قالب سفارشی به کاربران در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ویرایش: با کلیک بر روی این دکمه صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که از طریق آن می‌توانید عنوان، توضیحات و مقدار پیشفرض بودن قالب موردنظر را ویرایش نمایید.

ویرایش قالب صفحه ی سفارشی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ویرایش قالب صفحه ی سفارشی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

کپی کردن: با کلیک بر روی این دکمه، صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که از طریق آن می‌توانید عنوان قالبی که می‌خواهید به عنوان کپی از قالب موجود ایجاد شود، تعیین نمایید

کپی کردن قالب صفحه ی سفارشی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

کپی کردن قالب صفحه ی سفارشی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

خروجی گرفتن: با کلیک بر روی این دکمه، خروجی از قالب موردنظر ایجاد می‌گردد.

حذف: با کلیک بر روی این دکمه، قالب موردنظر حذف می‌گردد.

مطالب مرتبط