تنظیمات مخاطبین

در صفحه‌ مخاطبین از طریق دکمه‌ی تنظیمات می‌توانید به تنظیمات روی نوع مخاطبین و فیلدهای سفارشی مخاطبین دسترسی داشته باشید.

تنظیمات ماژول مخاطبین در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ماژول مخاطبین در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات نوع مخاطبین

در این صفحه با کلیک بر روی هر یک از انواع مخاطبین که می‌خواهید ویرایش نمایید، به صفحه‌ی ویرایش نوع مخاطب انتقال داده‌ می‌شوید.

تنظیمات نوع مخاطبین در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات نوع مخاطبین در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مقدار پیشفرض: با فعال نمودن این گزینه، نوع مخاطب موردنظر به عنوان مقدار پیشفرض برای مخاطبین جدید در نظر گرفته می‌شود.

تنظیمات فیلدها

با کلیک بر روی منوی تنظیمات فیلدها، لیست فیلدها قابل نمایش است که می‌توانید با کلیک بر روی دکمه‌ی ویرایش، تنظیمات مربوط به گروه‌ها، انواع کاربران و کاربران را برای هر یک از فیلدها ویرایش نمایید.

تنظیمات فیلدهای مخاطبین در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات فیلدهای مخاطبین در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط