امکانات صفحه‌ مخاطبین

در صفحه مخاطب قابلیت‌های زیر در دسترس است:

مخاطب جدید: از طریق دکمه‌ی مخاطب جدید، فرم ایجاد مخاطب قابل دسترس است.

ایجاد مخاطب در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد مخاطب در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مدیریت فیلترهای ذخیره شده: با کلیک بر روی این دکمه لیست فیلترهایی که تا کنون بر روی موجودیت مخاطبین ایجاد شده‌است قابل مشاهده، ویرایش، حذف و تغییر چیدمان در صفحه است.

مدیریت فیلترهای ذخیره شده در بخش مخاطبین نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مدیریت فیلترهای ذخیره شده در بخش مخاطبین نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مخاطبین مهم: از طریق این دکمه لیست مخاطبینی که تا کنون به عنوان مخاطب مهم در نرم افزار ایجاد و ذخیره شده‌اند قابل نمایش است.

لیست مخاطبین مهم در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

لیست مخاطبین مهم در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

گروه مخاطبین: با کلیک بر روی این دکمه صفحه‌ی گروه مخاطبین نمایش داده می‌شود که در این صفحه می‌توانید لیست گروههای مخاطبین که تاکنون ایجاد شده است را مشاهده نمایید. همچنین می‌توانید گروه مخاطبین ایجاد نمایید.

لیست گروه های مخاطبین ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروزه و سازمان سمین

لیست گروه های مخاطبین ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروزه و سازمان سمین

وارد کردن مخاطبین: با کلیک بر روی این دکمه، صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که می‌توانید از طریق این صفحه فایل مخاطبین موردنظر را در نرم افزار Import نمایید (در این بخش به شما اجازه‌ی Import نمودن فایل CSV داده می‌شود).

وارد نمودن اطلاعات مخاطبین در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

وارد نمودن اطلاعات مخاطبین در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمایش همه: با کلیک بر روی این دکمه، صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که شامل لیست تمامی مخاطبینی است که تا کنون در نرم‌افزار ایجاد شده‌اند.

نمایش تمامی مخاطبین ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمایش تمامی مخاطبین ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نوع مخاطبین: با کلیک بر روی این دکمه صفحه‌ای نمایش داده می شود که در این صفحه می‌توانید انواع مخاطبین را مشاهده نمایید. همچنین می‌توانید نوع مخاطب جدید ایجاد نمایید.

انواع مخاطبین ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

انواع مخاطبین ایجاد شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نگاشت موجودیت مخاطبین به خصوصیات vCard: به منظور اینکه vCard و QR Code به درستی کار کنند می‌بایست فیلدهای مخاطبین نرم افزار را با فیلدهای vCard متناسب هم نمایید.

تنظیمات vCard مخاطبین در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات vCard مخاطبین در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط