ایجاد کاربر

در صورتی که بخواهید در نرم افزار سمین کاربر جدید ایجاد نمایید، مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی کاربران- دکمه‌ی کاربر جدید
ایجاد کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی کاربر جدید صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که دارای فیلدهای زیر است:

نام کاربری: مقدار این فیلد به عنوان نام کاربری جهت ورود به نرم افزار مورد استفاده قرار می‌گیرد و حتما باید لاتین باشد.

نام کوچک: این فیلد تعیین کننده‌ی اسم کاربر است.

نام خانوادگی: این فیلد تعیین کننده‌ی نام خانوادگی کاربر است.

ایمیل: در این فیلد باید آدرس ایمیل فعال کاربر وارد شود (در صورتی که می‌خواهید برخی تغییرات را از طریق ایمیل به کاربر اطلاع رسانی نمایید)

زبان: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که زبان فعال برای کاربر در نرم افزار، چه زبانی باشد.

نوع کاربر: از طریق این فیلد می‌توانید یکی از انواع کاربران تعریف شده در نرم افزار را برای کاربر موردنظر انتخاب نمایید (برای تعریف انواع کاربران به بخش انواع کاربران مراجعه کنید)

قالب پیشفرض به کاربران انتخاب شده اعمال شود: با فعال نمودن این گزینه، قالب صفحه‌ای که به عنوان قالب پیشفرض برای صفحات شخصی است، برای  کاربر موردنظر فعال خواهد شد.

برچسب‌ها: در این بخش می‌توانید برچسب‌هایی را که می‌خواهید برای کاربر موردنظر ثبت نمایید، انتخاب کنید.

کاربر سیستمی: این گزینه در مواقعی باید فعال شود که نیازمند ارتباط سایر نرم افزارها از طربق وب سرویس با نرم افزار سمین هستید، بنابراین باید کاربری برای هر یک از نرم‌افزارها تعریف شده و در تنظیمات کاربر تعریف شده، این گزینه فعال شود.

مدیر سامانه: با فعال نمودن این گزینه، کاربری که در حال ایجاد آن هستید به عنوان مدیر نرم افزار فعال خواهد بود و در واقع کاربری است که به تمامی بخش‌های نرم‌افزار دسترسی کامل دارد و می‌تواند کلیه تنظیمات مربوط به نرم افزار را تغییر دهد.

مدیر محدود شده: با فعال نمودن این گزینه، کاربری که در حال ایجاد آن هستید به عنوان مدیر با دسترسی محدود در نرم‌افزار فعال خواهد بود. در صورتی که این گزینه را فعال نمایید حوزه‌هایی که کاربر این نقش می‌تواند به آنها دسترسی داشته‌باشد نمایش داده می‌شود، با فعال نمودن هر حوزه، کاربر این نقش دسترسی کامل به آن حوزه خواهد داشت.

انتخاب قالب «صفحه من»: از طریق این فیلد می‌توانید از بین قالب‌هایی که تا کنون برای صفحه‌ی من (صفحه من نمای اولیه‌ای است که کاربر پس از ورود به نرم افزار مشاهده می‌کند) ایجاد شده‌است قالب دلخواه را به کاربر موردنظر تخصیص دهید (برای تعریف قالب صفحه من به قسمت سفارشی‌سازی نرم افزار مراجعه کنید).

رمز عبور: از طریق این فیلد رمز عبور برای کاربر موردنظر ایجاد می‌نمایید.

تاییدیه: تاییدیه رمز عبوری که برای کاربر ایجاد شده‌است.

تولید رمز عبور: با فعال نمودن این گزینه، رمز عبور برای کاربر به صورت تصادفی ایجاد شده و برای وی ایمیل می‌شود.

الزام به تغییر در اولین ورود: در صورت فعال بودن این گزینه، کاربر می‌بایست در اولین ورود به نرم‌افزار رمز عبور خویش را تغییر دهد.

اطلاع رسانی ایمیلی: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که اطلاع‌رسانی ایمیلی پیرامون چه رویدادهایی در نرم‌افزار، برای کاربر موردنظر صورت گیرد. این فیلد شامل مقادیر زیر است:

برای همه رویدادها در همه پروژه‌های من: در صورت انتخاب این گزینه، کاربر از تمامی رویدادهای پروژه‌هایی که عضو آنها می‌باشد، آگاه خواهد شد.

تنها برای چیزهایی که نظارت می‌کنم یا درگیر آنها هستم: این حالت به صورت پیش-فرض انتخاب شده‌است. در این حالت، کاربر برای رویدادهای مرتبط با کارهایی که خودش ایجاد کرده، یا به کاربر واگذار شده، ایمیل اطلاع‌رسانی دریافت می‌کند.

تنها برای چیزهایی که به من واگذار شده: در این حالت، کاربر از رویدادهای کارهایی که به وی واگذار می‌شود یا از قبل واگذارشده‌است، آگاه می‌شود.

تنها برای چیزهایی که من ایجاد کننده‌ی آنها هستم: در این حالت، کاربر از رویدادهای مرتبط با کارهایی مطلع می‌شود که نویسنده و در واقع ایجاد کننده‌ی آنها بوده‌است.

بدون رویداد: با انتخاب این حالت، هیچگونه اطلاع‌رسانی ایمیلی پیرامون رویدادهای نرم افزار برای کاربر موردنظر صورت نخواهد‌گرفت.

در تمامی حالت‌ها به جز حالت هیچ رویدادی، در صورتی‌که کاربر روی آن کار نظارت می‌کند نیز به وی اطلاع‌رسانی می‌شود.

نمی‌خواهم از تغییراتی که خودم اعمال کردم مطلع شوم: با فعال نمودن این گزینه، اطلاع‌رسانی‌هایی که مربوط به بروزرسانی‌هایی است که کاربر انجام می‌دهد، برای کاربر ارسال نخواهد شد.

برای کارهای مختومه چیزی ارسال نشود: با فعال نمودن این گزینه، اطلاع‌رسانی‌های کارهای با وضعیت مختومه/ بسته برای کاربر ارسال نخواهد شد.

هیچ کس از بروزرسانی‌های من مطلع نشود: با فعال نمودن این گزینه، وقتی کاربر بروزرسانی انجام می‌دهد برای هیچ یک از افراد، ایمیل اطلاع‌رسانی ارسال نخواهد شد.

امضای ایمیل‌ها: در این بخش می‌توانید امضای مربوط به ایمیل کاربر موردنظر را تنظیم نمایید همچنین در صورتی که دسترسی ویرایش پروفایل را به کاربر موردنظر دهید، قادر خواهد بود تنظیمات مربوط به امضای ایمیل را انجام دهد.

قالب ساعت: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که نوع نمایش ساعت برای کاربر به چه صورت باشد (نمایش ساعت در زمان‌های ثبت شده و…).

ثبت زمان با: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که نوع ثبت زمان به صورت یک مقدار مشخص و یا بازه‌ای باشد. در این فیلد نوع ثبت زمان برای کاربر مشخص می‌شود.

چیدمان شماره: از طریق این فیلد می‌توانید نوع چیدمان شماره‌ها را تعیین نمایید (نوع چیدمان شماره‌ها از بعد به راست یا به چپ بودن).

مخفی کردن ایمیل من: با فعال نمودن این گزینه، ایمیل کاربر هنگام بروزرسانی‌ها و موارد دیگر نشان داده نخواهد شد.

موقعیت زمانی: از طریق این فیلد می‌توانید موقعیت زمانی را که کاربر در آن موقعیت قرار گرفته‌است، تعیین نمایید.

ترتیب یادداشت‌های کار: از طریق این فیلد می‌توانید ترتیب نمایش یادداشت‌ها را در کار‌ها، اخبار و… که می‌تواند به ترتیب زمانی یا برعکس آن باشد، تعیین نمایید.

پنهان کردن اطلاع‌رسانی درباره انقضای رمز عبور: با فعال نمودن این گزینه اطلاع‌رسانی پیرامون انقضای رمز عبور پنهان خواهد شد.

غیرفعال کردن بارگذاری خودکار: با فعال نمودن این گزینه، هیچگونه بارگذاری به طور خودکار صورت نخواهد گرفت.

دیدن همه‌ی زمان‌های ثبت شده: با فعال نمودن این گزینه، کاربر موردنظر تمامی زمان‌های ثبت شده بر روی پروژه‌ها و کارهای مختلف تعریف شده در نرم‌افزار را مشاهده خواهد کرد.

هنگام بستن صفحه‌ای که ذخیره نشده هشدار بده: وقتی اطلاعات هر صفحه‌ای که کاربر در آن قرار دارد، ذخیره نشده باشد به کاربر هشدار داده می‌شود.

فونت مورد استفاده در متن: از طریق این فیلد می‌توانید انتخاب نمایید که چه فونتی از فونت‌های فعال روی نرم‌افزار، برای کاربر موردنظر فعال گردد.

پنهان نمودن داده‌های SLA: با فعال نمودن این گزینه، داده‌های مربوط به سطح خدمت برای کاربر موردنظر نمایش داده نخواهد‌شد.

اعمال نقش و دسترسی طبق: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین نمایید که نقش و دسترسی‌های کاربر موردنظر مطابق با نقش و دسترسی‌های کدامیک از کاربرهایی که تا کنون در نرم افزار تعریف شده‌اند، تنظیم گردد.

ارسال اطلاعات به حساب کاربر: با فعال نمودن این گزینه، ایمیل مربوط به ایجاد کاربر در نرم افزار و اطلاعات حساب کاربری، برای کاربر ارسال خواهد شد.

تنظیمات ایجاد کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ایجاد کاربر در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط