تخصیص نقش به کاربران

در نرم افزار سمین پس از اینکه نقش‌ها را تعریف و تمامی دسترسی‌های مربوط به آنها را تنظیم ‌نمایید، می‌توانید این نقش را به کاربران موردنظر که در نرم‌افزار تعریف شده‌اند، تخصیص دهید. جهت واگذار نمودن نقش‌ها به کاربران در نرم افزار سمین روش‌ها و مسیرهای زیر وجود دارد:

  • واگذار نمودن نقش به کاربر از طریق تنظیمات پروژه

مسیر۱: منوی تنظیمات (پروژه موردنظر)- منوی اعضا- دکمه‌ی عضو جدید

عضو پروژه نمودن کاربران تعریف شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

عضو پروژه نمودن کاربران تعریف شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی عضو جدید صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که می‌توانید از طریق آن هر یک از نقش‌ها را به کاربر موردنظر تخصیص دهید.

واگذاری نقش به اعضای پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

واگذاری نقش به اعضای پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

همچنین پس از واگذار نمودن نقش/ نقش‌ها به کاربر موردنظر می‌توانید آنها را ویرایش نمایید.

ویرایش نقش های واگذار شده به کاربران در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ویرایش نقش های واگذار شده به کاربران در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

  • واگذار نمودن نقش به کاربر از طریق پروفایل

مسیر۲: منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی کاربران- کلیک بر روی آیکون گزینه‌های اضافی- دکمه‌ی ویرایش- منوی پروژه‌ها

تنظیمات واگذاری نقش به کاربران از طریق صفحه کاربری در نرم افزار سمین

تنظیمات واگذاری نقش به کاربران از طریق صفحه کاربری در نرم افزار سمین

در صفحه‌ی پروژه‌ها لیستی از پروژه‌هایی نمایش داده می‌شود که کاربر موردنظر عضو آن پروژه‌ها می‌باشد. با کلیک بر روی آیکون ویرایش در سطر مربوط به پروژه‌ی موردنظر لیست نقش‌های فعال آن پروژه‌ها و نقش‌هایی که برای کاربر موردنظر فعال شده‌است، قابل مشاهده می‌باشد. در این بخش نیز می‌توانید نقش تخصیص داده شده به کاربر را در صورت لزوم ویرایش و سپس ذخیره نمایید.

واگذاری نقش به کاربر از طریق صفحه کاربری در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

واگذاری نقش به کاربر از طریق صفحه کاربری در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط