آیتم های قابل استفاده در بودجه پروژه

برخی آیتم‌ ها هم در بودجه‌ پروژه و هم در نمای سبد پروژه‌ها مورد استفاده قرار می ‌گیرند که در این بخش به توضیح آنها پرداخته می‌شود:

نمای بودجه پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمای بودجه پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

درآمدهای برنامه‌ریزی شده: درآمدهایی که در بودجه‌ی برنامه‌ریزی شده وارد می‌شوند. طبق تنظیمات صورت گرفته در بودجه‌ی پروژه مطابق تصویر زیر می‌توانند با یا بدون مالیات بر ارزش افزوده باشند.

درآمدهای واقعی: درآمدهایی که در بودجه‌ی واقعی وارد می‌شوند. طبق تنظیمات صورت گرفته در بودجه‌ی پروژه مطابق تصویر زیر می‌توانند با یا بدون مالیات بر ارزش افزوده باشند.

نمای درآمدهای در سبد پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمای درآمدهای در سبد پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

هزینه‌های پرسنلی برنامه ریزی شده‌: هزینه‌های برنامه‌ریزی شده‌ی پرسنل مطابق چهار روش زیر می‌تواند تنظیم و محاسبه گردد.

تنظیمات نحوه محاسبه هزینه های پرسنلی برنامه ریزی شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات نحوه محاسبه هزینه های پرسنلی برنامه ریزی شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

جمع کل: در این حالت هزینه‌های پرسنلی به صورت یک عدد یا تخمین تقریبی نمایش داده می‌شود.

ساعت‌های تخمینی همه‌ی پروژه ضربدر نرخ ساعت برنامه ریزی شده

مجموع زمان تخمینی برای همه‌ی کارهای پروژه ضربدر نرخ ساعت برنامه ریزی شده

کارهای بدون واگذار شونده، ساعت‌های تخمین زده شده ضربدر نرخ ساعت برنامه ریزی شده- کارهای واگذار شده، ساعت های تخمین زده شده ضربدر نرخ تعیین شده برای سلسله مراتب

هزینه‌های حقوق و دستمزد: بیانگر زمان صرف شده ضربدر نرخ هر ساعت است.

در پروژه می‌توانید از مسیر زیر تعیین نمایید که هزینه‌ها براساس نرخ داخلی یا خارجی محاسبه شوند.

تنظیمات هزینه های پرسنلی واقعی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات هزینه های حقوق و دستمزد در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

میانگین نرخ ساعت: بیانگر کل هزینه‌های پرسنلی تقسیم بر زمان صرف شده روی پروژه می‌باشد.

ساعت‌های برنامه‌ریزی شده: بیانگر ساعت‌های تخمین زده شده، هنگام استفاده از هزینه‌های پرسنلی برنامه ریزی شده می‌باشد.

سایر هزینه‌ها

هزینه‌های سایر برنامه‌ریزی شده: هزینه‌های پروژه‌ای که در بودجه‌ی برنامه‌ریزی شده وارد می‌گردد. سایر هزینه‌ها (مانند هزینه‌های موردی، اجاره، خدمات و …)

هزینه‌های سایر واقعی: هزینه‌های پروژه‌ای که در بودجه‌ی واقعی وارد می‌گردد.

هزینه‌های ماموریت/ سفر

هزینه‌های ماموریت: بیانگر مقدار مسافت ضربدر هزینه برای هر واحد مسافت است.

در نظر داشته باشید که تخمین‌های تقریبی برای سایر هزینه‌های ماموریت را می‌توانید در سایر هزینه‌های برنامه‌ریزی شده قرار دهید.

هزینه‌های کل

هزینه‌های برنامه ریزی شده کل: بیانگر مجموه هزینه‌های پرسنلی و سایر هزینه‌های برنامه ریزی شده است.

هزینه‌های واقعی کل: بیانگر مجموع هزینه‌های پرسنلی، سایر هزینه‌ها و هزینه‌های ماموریت می‌باشد.

در نمای سبد پروژه‌ها می‌توانید ترکیبی از این آیتم‌های بودجه‌ای را با و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده مشاهده کنید.

نمای هزینه های سبد پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمای هزینه های سبد پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

سود و حاشیه‌ی سود

سود برنامه ریزی شده: درآمدهای برنامه‌ریزی شده منهای کل هزینه‌های برنامه‌ریزی شده

سود واقعی: درآمدهای واقعی منهای هزینه‌های کل

حاشیه‌ی سود: بیانگر سود تقسیم بر درآمد است.

حاشیه‌ی سود خالص: بیانگر سود تقسیم بر درآمدها منهای هزینه‌ها است.

نمای سود سبد پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمای سود سبد پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط