محاسبه درصد پیشرفت پروژه

در نرم افزار سمین جهت محاسبه‌ی درصد تکمیل کارها و نهایتا محاسبه درصد پیشرفت پروژه باید از مسیر زیر ماژول اطلاعات پروژه را در صفحه‌ی موردنظر فعال نمایید.

  • دکمه‌ی سفارشی سازی صفحه موردنظر- انتخاب ماژول اطلاعات پروژه- دکمه‌ی ذخیره و بازگشت
تنظیمات ماژول اطلاعات پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات ماژول اطلاعات پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی ذخیره و بازگشت، به صفحه‌ی موردنظر انتقال داده می‌شوید که ماژول اطلاعات پروژه در آن صفحه مطابق تصویر قابل نمایش است.

نحوه ی نمایش ماژول اطلاعات پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نحوه‌ی نمایش ماژول اطلاعات پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

محاسبه‌ی درصد پیشرفت پروژه نیز در نرم افزار با استفاده از ۳ روش ممکن است. این روش ها عبارتند از:

  • متوسط درصد انجام کارها

در صورتیکه این گزینه را فعال نمایید میانگین درصد پیشرفت کارها به عنوان میانگین درصد پیشرفت پروژه در نظر گرفته خواهد شد.

  • میانگین وزنی درصد انجام با وزن زمان‌های برآوردی

در صورتیکه بخواهید مبنای محاسبات پیشرفت پروژه براساس زمان‌های برآورد شده برای هریک از کارهای پروژه باشد، می‌بایست این گزینه را انتخاب نمایید. در این روش زمان تخمین زده شده جهت اجرای هر کار به عنوان وزن آن کار درنظر گرفته می‌شود و از روش میانگین موزون محاسبات مربوط به پیشرفت پروژه صورت می‌گیرد.

مجموع وزن هر کار ضربدر درصد پیشرفت کار تقسیم بر مجموع وزن‌ها

  • نسبت زمان ثبت شده و زمان برآورد شده

چنانچه بخواهید درصد پیشرفت پروژه را براساس نسبت زمان‌های صرف و ثبت شده برای کارهای پروژه به زمان‌های برآورد شده جهت اجرای کارهای پروژه، محاسبه نمایید، می‌بایست این گزینه را فعال نمایید.

جهت تنظیم روش محاسبه‌ی درصد پیشرفت پروژه مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی تنظیمات- منوی پروژه‌ها- فیلد فرمول محاسبه‌ی پیشرفت پروژه
تنظیمات نحوه‌ی محاسبه‌ی پیشرفت پروژه در نرم افزار سمین

تنظیمات نحوه‌ی محاسبه‌ی پیشرفت پروژه در نرم افزار سمین

درصد پیشرفت موزون پروژه

در صورتیکه بخواهید درصد پیشرفت پروژه را براساس وزن کارهای پروژه محاسبه نمایید می‌بایست ابتدا ماژول پیشرفت موزون را بر روی پروژه‌ی موردنظر فعال نمایید.

فعالسازی ماژول پیشرفت موزون در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فعالسازی ماژول پیشرفت موزون در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با فعال نمودن این ماژول، هنگام ایجاد کار روی پروژه فیلد وزن کار نیز نمایش داده می‌شود که می‌بایست آن را تکمیل نمایید. هنگامی که کار ایجاد می‌گردد می‌توانید درصد پیشرفت موزون کار و درصد پیشرفت معمولی کار طبق تنظیمات پروژه را روی نواری کناری در صفحه‌ی شناسنامه‌ی کار مشاهده نمایید.

ایجاد کار موزون در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد کار موزون در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با تغییر درصد انجام کار، درصد پیشرفت موزون کار نیز محاسبه و بر روی نمودار درصد پیشرفت نمایش داده خواهد شد.

درصد پیشرفت موزون کارهای پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

درصد پیشرفت موزون کارهای پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

همچنین از طریق ایجاد فیلتر بر روی لیست پروژه‌ها در صفحه‌ی پروژه‌ها، می‌توانید درصد پیشرفت موزون هر پروژه را مشاهده نمایید.

تصویر(نبود این فیلد)

لازم به ذکر است که نحوه‌ی محاسبه‌ی درصد پیشرفت موزون پروژه‌ها به صورت زیر است:

مجموع درصد انجام کارها ضربدر وزن کار تقسیم بر مجموع وزن‌ها

مطالب مرتبط