توازن در مدیریت منابع

یکی دیگر از قابلیت‌های موجود در ماژول مدیریت منابع نرم افزار سمین، ویژگی توازن است. با استفاده از این قابلیت در نرم‌افزار می‌توانید کارهایی را که بین کاربران براساس زمان اجرای تخمین زده شده برای کارها، تخصیص و توزیع شده است، بازتوزیع کنید. این ویژگی بر روی ماژول مدیریت منابع در هر دو سطح پروژه و سطح کلی کاربرد دارد.

قابلیت توازن ماژول مدیریت منابع در سطح کلی

برای دسترسی به این قابلیت در سطح کلی مسیر زیر در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی مدیریت منابع- دکمه‌ی ابزارها- دکمه‌ی توازن
قابلیت توازن منابع در سطح کلی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

قابلیت توازن منابع در سطح کلی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی دکمه‌ی توازن کارهایی که تاکنون بین کاربران براساس مدت زمان برنامه ریزی شده جهت اجرای آنها، توزیع شده است، بازتوزیع خواهد شد. مبنای این توزیع نیز میزان ظرفیت خالی هریک از کاربران براساس ساعت کاری در نظر گرفته شده برای هر کاربر و همچنین روزهای تعطیل است.

قابلیت توازن مدیریت منابع در سطح پروژه

برای دسترسی به قابلیت توازن در سطح پروژه مسیر زیر بر روی هر پروژه، در دسترس است:

  • صفحه‌ی پروژه‌ی موردنظر- تب گانت چارت و مدیریت منابع- دکمه‌ی ابزارها- دکمه‌ی توازن
قابلیت توازن در سطح پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

قابلیت توازن در سطح پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تفاوت کاربرد قابلیت توازن در سطح پروژه با سطح کلی در این است که توازن در سطح پروژه فقط بر روی کارهایی که بر روی پروژه‌ی موردنظر ایجاد شده و به کاربران تخصیص داده شده است، صورت می‌گیرد.

فرایند توازن خودکار در نرم افزار سمین براساس نوع تخصیص دهنده‌ای است که future evenly نامیده می‌شود. تخصیص زمان نیز به این صورت است که ساعت‌های تخصیص داده شده به کار براساس مدت زمان اجرای آن، از روز فعلی (امروز) به بعد صورت می‌گیرد. همچنین در نظر داشته باشید که به اخرین روزکاری در نظرگرفته شده برای اجرای کار، زمان تخصیص داده نمی‌شود به این دلیل که در صورتیکه هریک از سایر روزهای کاری دارای بار کاری بیشتر از مدت زمان تعیین شده گردد و یا بخشی از کار تعیین شده برای روز مشخصی، باقی بماند و انجام نشود، در آخرین روز کاری اجرا شود.

پس از اتمام فرایند توازن خودکار در صورتیکه تعطیلات جدید اضافه گردد، در محاسبات در نظر گرفته نمی‌شود و در صورتیکه بخواهید تعطیلات جدید نیز در فرایند توازن در نظر گرفته شود می بایست تنظیمات جهت محاسبه و در نظر گرفته شدن روزهای تعطیل جدید مجدد انجام شود.

در فرایند توازن خودکار اولویت کارها نیز در نظر گرفته می‌شود و ابتدا توازن کارهای دارای اولویت بالاتر انجام می‌شود. در صورتی که ستون اولویت کارها نمایش داده نشود، توازن کارها براساس ترتیب نمایش آنها در نمودار مدیریت منابع انجام می‌شود.

باز توزیع کارها روی منابع براساس اولویت کارها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

باز توزیع کارها روی منابع براساس اولویت کارها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط