تنظیمات کلی ماژول مدیریت منابع

در صورتیکه بخواهید برخی تنظیمات را به صورت کلی جهت مدیریت منابع انجام دهید مسیر زیر درنرم افزار سمین در دسترس است:

  • منوی مدیریت سامانه- دکمه‌ی ماژول مدیریت منابع- دکمه‌ی تنظیمات (آیکون چرخ‌دنده)
تنظیمات کلی منابع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات کلی منابع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

با کلیک بر روی آیکون چرخ دنده صفحه‌ی با فیلدهای زیر نمایش داده می‌شود:

انجام تنظیمات کلی روی منابع مورد استفاده در پروژه های سازمان در نرم افزار سمین

انجام تنظیمات کلی روی منابع مورد استفاده در پروژه های سازمان در نرم افزار سمین

تنظیم ساعت کاری در روز: از طریق این بخش می‌توانید حداکثر ساعت کاری قابل تخصیص به یک کار را به ازای هر روز برای کاربرانی که هیچگونه تنظیماتی بر روی ساعت‌های کاری روزانه‌ی خویش انجام نداده‌اند، تنظیم کنید.

تعریف زمان کاری به صورت دستی: با فعال نمودن این گزینه می‌توانید محدودیت‌های مربوط به ساعت‌های کاری به ازای هر روز را به صورت جداگانه و دستی تنظیم نمایید.

نمایش پیشفرض: این بخش تعیین کننده‌ی نوع نمایش پیشفرض بر روی نمودار مدیریت منابع کلی است که نوع این نمایش نیز می‌تواند براساس نمایش روزانه، هفتگی و ماهانه تنظیم گردد.

تخصیص دهنده‌ی پیشفرض: این فیلد تعیین کننده‌ی نوع تخصیص ساعت‌های تخمین زده شده جهت اجرای کارها، بر روی کارها می‌باشد. به دلایل منطقی و کارکردی نرم افزار، تغییر پیشفرض این فیلد باعث تغییر تخصیص دهنده‌های فعلی کارها نمی‌گردد مقادیر این فیلد عبارتند از:

از پایان: تخصیص ساعت‌های کاری از تاریخ پایان درنظر گرفته شده جهت اجرای کار انجام می‌شود.

از شروع: تخصیص ساعت‌های کاری از تاریخ شروع درنظر گرفته شده جهت اجرای کار انجام می‌شود.

یکنواخت: تخصیص ساعت‌های کاری به صورت یکنواخت بر روی روزهای کاری درنظر گرفته شده جهت اجرا، انجام می‌شود.

از پایان (از روز جاری): مبنای تخصیص ساعت‌های کاری از تاریخ پایان در نظر گرفته شده جهت اجرای کار تا روز جاری است.

از شروع (از روز جاری): مبنای تخصیص ساعت‌های کاری از تاریخ شروع در نظر گرفته شده جهت اجرای کار تا روز جاری است.

یکنواخت (از روز جاری): مبنای تخصیص ساعت‌های کاری، به صورت یکنواخت بر روی روزهای کاری در نظر گرفته شده جهت اجرای کار تا روز جاری است.

تنظیمات مربوط به تخصیص دهندی منابع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات مربوط به تخصیص دهنده ی منابع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تغییر تخصیص دهنده: با فعال نمودن این گزینه می‌توانید تخصیص دهنده‌ی کارها را هنگام بروزرسانی کارها تغییر دهید.

نمایش زودترین شروع: با فعال نمودن این گزینه زودترین تاریخ ممکن برای شروع کارها با توجه به روابط کار و یا داشتن کار پدر نمایش داده می‌شود.

نمایش دیرترین سررسید: با فعال نمودن این گزینه دیرترین تاریخ ممکن برای پایان کارها با توجه به روابط کار و یا داشتن کار پدر نمایش داده می‌شود.

نمایش ظرفیت های خالی: با فعال نمودن این گزینه ظرفیت‌های خالی منابع به جای ساعت‌های تخصیص داده شده به کارهای واگذار شده، نمایش داده خواهد شد.

نمایش تخصیص‌های همه‌ی پروژه‌ها: با فعال نمودن این گزینه تمامی ساعت‌های تخصیص داده شده در مدیریت منابع پروژه‌ها قابل نمایش است.

مراقبت از منابع: با فعال نمودن این گزینه امکان مشاهده‌ی فشار کاری کارهای واگذار شده به کاربر هنگام بروزرسانی و ویرایش کار ممکن می‌شود. وقتی که یک کار، ساعت‌های تخمینی زیادی در ارتباط با ظرفیت تخصیصی کاربر دارد، یک پیام هشدار در بالای صفحه هنگام بروزرسانی و ویرایش کار در ارتباط با حجم کاری کاربر موردنظر نمایش داده می‌شود.

ویژگی مراقبت از منابع زمانی که یک کار هنوز به کاربری واگذار نشده است، نمایش داده نمی‌شود، همچنین پیغام هشدار نیز در صورتی که در صفحه‌ی بروزرسانی و جزئیات کار نباشید، نمایش داده نمی‌شود.

تصویر

نمایش گروه ها: با فعال نمودن این گزینه، گروهها نیز بر روی نمودار مدیریت منابع، نمایش داده خواهند شد.

تخصیص اعشاری: با فعال نمودن این گزینه، ساعت‌ها با اعداد اعشاری نمایش داده خواهند شد.

نمایش تخصیص‌های پروژه به صورت پیشفرض: با فعال نمودن این گزینه، گزینه‌ی با پروژه در مدیریت منابع کلی فعال خواهد شد.

فعالسازی رزرواسیون: فعال نمودن این گزینه، امکان رزرو ساعت برای کاربران را فراهم می‌سازد. تا زمانی که وضعیت رزرو فعال باشد هیچ کاری را نمی‌توان به ساعت‌های رزرو شده تخصیص داد.

تنظیمات رزرو منابع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات رزرو منابع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فعالسازی تعطیلات برای گروه‌ها: با فعال نمودن این گزینه، در صورتیکه اعضای گروه تعطیلات داشته باشند تخصیص‌ها کاهش می‌یابد.

دکمه‌ی مخفی کردن کارهای برنامه‌ریزی شده: فعال نمودن این گزینه، باعث نمایش دکمه‌ی مخفی کردن کارهای برنامه ریزی شده می‌گردد.

تنظیمات منحصر به فرد کاربران

نسبت زمان تخمین زده شده: زمان تخمین زده شده روی کارهای تخصیص داده شده به کاربر، در این نسبت در هنگام تخصیص ضرب می‌شود. به عنوان مثال در صورتی که زمان تخمین زده شده برای یک کار ۵ ساعت باشد و نسبت برای کاربر واگذار شده ۸ باشد، به این کاربر۴۰ ساعت تخصیص داده خواهد شد.

محدودیت ساعت در هر روز: ساعت‌های کاری روزانه‌ی کاربر جهت تخصیص کار به وی در این بخش تعیین می‌گردد. در صورتی که فیلدی را خالی نگه دارید، مقدار پیشفرض برای آن فیلد درنظر گرفته خواهد شد. زمانیکه در حال کار با خلاصه‌ی تخصیص منابع در نمای هفته یا ماه هستید، رنگ‌ها که در حال نمایش فشار کاری کاربر در دوره‌ی موردنظر هستند، زمان تخصیص فعلی کاربر را درنظر می‌گیرند.

ظرفیت: به عنوان مثال در صورتی که کاربرA ظرفیت کاری ۴۰ ساعت در هفته، کاربر B ظرفیت کاری ۳۰ ساعت در هفته و کاربر C ظرفیت کاری ۲۰ ساعت در هفته داشته باشند، بنابراین حجم کاری با ۲۵ ساعت زمان تخمینی در یک هفته، برای کاربر A حجم کاری بر روی نوار زمان با رنگ زرد (به دلیل وجود ظرفیت خالی و حجم کاری کمتر از ۷۰%)، سبز برای کاربر B (کاربر دارای حجم کاری بهینه و بیشتر از ۷۰ درصد حجم کارتعریف شده) و قرمز برای کاربر C (کاربر دارای فشار کاری و حجم کاری برابر یا بیشتر از ۱۰۰) است.

تنظیمات کاربران به عنوان منابع کاری در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات کاربران به عنوان منابع کاری در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

گروه ها

در این بخش می‌توانید نسبت زمان تخمین زده شده و محدودیت ساعت برای هر روز را برای کل گروه موردنظر تعیین و تنظیم نمایید. در این بخش امکان تکمیل فیلدها هم به صورت دستی و هم به صورت خودکار و براساس تنظیمات نسبت زمان تخمین زده شده و محدودیت ساعت برای هر روز هر یک از کاربران وجود دارد. و در صورتی که هیچ زمانی برای هر یک از اعضای گروه تنظیم نشده باشد، مقادیر به صورت یکسان بین اعضای گروه توزیع خواهد شد.

تنظیمات گروه ها به عنوان منابع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات گروه ها به عنوان منابع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط