نمایش حجم کاری منابع روی نمودار مدیریت منابع

در نمای صفحه مدیریت منابع، در سمت چپ، اعضا با کارهایی که به آنها واگذار شده است به همراه کارهای واگذار نشده‌ی پروژه‌ی خاص (در سطح پروژه) و کارهای واگذار نشده‌ی مربوط به تمامی پروژه‌ها (در سطح کلی)، نمایش داده می‌شوند. با کلیک بر روی آیکون +، لیست تمامی کارهای واگذار شده به کاربر موردنظر نمایش داده می‌شود. هر یک از این کارها بر روی نوار زمان نیز نمایش داده می‌شوند. تعداد روزهای تخمین زده شده جهت انجام کار یا کارهای موردنظر نیز از طریق نوار زمان قابل مشاهده می‌باشد. اعداد داخل پرانتز کنار هر نوار زمان نیز بیانگر تعداد ساعت برنامه ریزی شده جهت کار کردن بر روی کار موردنظر می‌باشد.

کل تعداد ساعت‌های برنامه‌ریزی شده برای اجرای کار بین روزهای در نظر گرفته شده برای اجرای کار به صورت پیشفرض توزیع می‌گردد. به عنوان مثال اگر برای اجرای کاری ۲۰ ساعت زمان برای ۴ روز تخمین زده شده باشد، توزیع کار در این ۴ روز به صورت زیر خواهد بود:

روز اول: ۰ ساعت

روز دوم: ۴ ساعت

روز سوم: ۸ ساعت

روز چهارم: ۸ ساعت

این نحوه‌ی توزیع کار به شما دیرترین زمان ممکن برای خاتمه‌ی کار در مدت زمان تعیین شده جهت اجرای کار را نمایش می‌دهد.

اگر کاری یک روز را از دست داد، توزیع کار بین روزهای تعیین شده به گونه‌ای خواهد بود که در هر روز از حداکثر زمان ممکن برای اجرای کار استفاده گردد و از طرفی از اضافه کار در هر روز نیز جلوگیری گردد.

حداکثر تعداد ساعت‌های قابل تخصیص در هر روز از مسیر زیر قابل تنظیم است:

  • منوی بیشتر- دکمه‌ی مدیریت منابع- آیکون چرخ دنده (دکمه‌ی تنظیمات)
آیکون تنظیمات کلی منابع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

آیکون تنظیمات کلی منابع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات کلی محدودیت های زمان های قابل تخصیص در هر روز در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات کلی محدودیت های زمان های قابل تخصیص در هر روز در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

زمانی که تعداد ساعت‌ها منفی می‌باشد، بیانگر این است که زمان صرف شده ی واقعی روی کار بیشتر از زمان تخمین زده شده برای اجرای کار در یک روز می‌باشد.

زمانی که کل کار سبز رنگ می باشد بیانگر این است که هیچ مشکلی در اجرای کار توسط منابع تخصیص داده شده وجود ندارد.

زمانی که کل کار قرمز رنگ می‌باشد بیانگر این است که برخی مشکلات بر روی کار وجود دارد. معمولا در چنین مواردی مدت زمان اجرای کار برای تعداد ساعت‌های تخمین زده شده بسیار کوتاه است یا اینکه ساعت ها از حداکثر زمان تعیین شده در هر روز بیشتر می‌شود.

زمانی که کل کار خاکستری رنگ می‌باشد، کار بسته شده است.

نمایش وضعیت فشار کاری هر یک از کارها روی نمودار مدیریت منابع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمایش وضعیت فشار کاری هر یک از کارها روی نمودار مدیریت منابع در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط