ایجاد کار و مایلستون در گانت چارت

در صورتی که بخواهید از طریق صفحه‌ی گانت چارت کار جدید در پروژه ایجاد نمایید، مسیر زیر در دسترس می‌باشد:

  • دکمه‌ی ابزارها- دکمه‌ی جدید- دکمه‌ی کار جدید
ایجاد کار روی گانت چارت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد کار روی گانت چارت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در این مسیر با کلیک بر روی دکمه‌ی کار جدید فرم ایجاد کار قابل نمایش است.

ایجاد مایلستون در صفحه‌ی گانت چارت

از مسیر زیر می‌توانید مایلستون جدید بر روی پروژه، در صفحه‌ی گانت چارت ایجاد نمایید.

  • دکمه‌ی ابزارها- دکمه‌ی جدید- دکمه‌ی مایلستون جدید
ایجاد مایلستون در صفحه ی گانت چارت پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ایجاد مایلستون روی گانت چارت پروژه در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط