روابط کارها بر روی گانت چارت

روابط بین کارهای تعریف شده در نرم افزار سمین و در نمای گانت چارت در قالب ۴ رابطه که مطابق با استاندارهای مدیریت و کنترل پروژه است، قابل تعریف و نمایش است. این روابط عبارتند از:

Finish to Start

در این حالت کار B تا زمانی که کار A تکمیل نگردد، شروع نخواهد شد.

Finish to Finish

در این حالت تا زمانیکه کار A تکمیل نشده باشد، کار B نمی‌تواند پایان یابد. در واقع این رابطه برای زمانی کاربرد دارد که نیاز به پایان یا تکمیل کارها به صورت همزمان نیست.

Start to Start

در این حالت تا  مانیکه کار A شروع نشود، کار B نمی‌تواند شروع شود. این نوع رابطه برای مواردی کاربرد دارد که نیاز نباشد هر دو کار به صورت همزمان شروع شوند.

Start to Finish

در این حالت کار B تاز مانیکه کار A پایان نیابد، نمی‌تواند شروع شود. این نوع رابطه برای زمانی کاربرد دارد که نیاز نباشد همزمان با تکمیل کار A کار، کار B شروع شود.

با توجه به آنچه توضیح داده شد، نمای این روابط بر روی نمودار گانت در نرم افزار سمین مطابق تصویر زیر است.

نمایی از انواع روابط قابل تعریف روی کارها بر روی نمودار گانت در نرم افزار سمین

نمایی از انواع روابط قابل تعریف روی کارها بر روی نمودار گانت در نرم افزار سمین

برخی نکات

  • روابط پیش نیاز و پس نیاز با رنگ سبز بر روی نوار زمان نمایش داده می‌شوند و روابط مختومه و مرتبط با رنگ آبی قابل نمایش هستند.
  • ایجاد رابطه بین کارپدر و زیرکارهای آن کار مجاز نیست.
  • هر ترکیبی از روابط که منجر به ایجاد حلقه‌ی روابط گردد، غیرمجاز است و نباید مورد استفاده قرار گیرد.
  • هنگام جابجایی کارها با روابط SS و FF بر روی نوار زمان، زمان‌های شروع و پایان کارهای مرتبط نیز تا حد امکان جابه جا و بروزرسانی خواهد شد. اما این امکان در سایر بخش‌هایی که قابلیت ویرایش کارها وجود دارد، موجود نیست.
مطالب مرتبط