اولویت بندی نمایش کارها در گانت چارت

 اولویت بندی نمایش کارها در گانت چارت در ماژول گانت چارت به صورت خودکار براساس قواعد زیر انجام می‌شوند:

قانون اول: کارهایی که با مایلستون‌ها در ارتباط هستند، نسبت به کارهایی که بدون ارتباط با مایلستون‌ها هستند، در اولویت نمایش قرار می‌گیرند.

قانون دوم: اگر تعداد زیادی از کارها مشمول قانون اول شوند، آنگاه اولویت نمایش آنها (کارهایی که با مایلستون‌ها در ارتباط هستند) براساس تاریخ شروع و به صورت صعودی صورت می‌گیرد (از زودترین تاریخ شروع تا تاریخ‌های شروع دیرتر)

قانون سوم: اگر تعداد زیادی از کارها مشمول قانون دوم گردند، آنگاه اولویت نمایش آنها (کارهایی که با مایلستون‌ها در ارتباط هستند و دارای تاریخ شروع مشابه ) براساس تاریخ سررسید و به صورت صعودی صورت می‌گیرد (از زودترین تاریخ سررسید تا تاریخ‌های سررسید دیرتر)

قانون چهارم: اگر تعداد زیادی از کارها مشمول قانون سوم گردند، آنگاه اولویت نمایش آنها براساس شماره کار (ID) و به صورت صعودی خواهد بود.

برخی نکات

  • گانت چارت نمی‌تواند کار پدر و مایلستون را به صورت همزمان مرتب‌سازی کند.
  • شاخص کار پدر شاخص مایلستون را نادیده می‌گیرد (اولویت بالاتری نسبت به مایلستون دارد).
  • همه‌ی زیرکارها همواره تابع کار پدرشان می‌باشند. اگرچه ممکن است مایلستون متفاوت از کار پدرشان داشته باشند.
مطالب مرتبط