مسیر بحرانی پروژه

یک مسیر بحرانی یک مجموعه متوالی از کارها می‌باشد که هر گونه تاخیر در اجرای آنها منجر به تاخیر در اجرای کل پروژه می‌گردد و بیانگر کوتاه‌ترین زمانی است که یک پروژه می‌تواند تکمیل شود.

فعال کردن مسیر بحرانی بر روی گانت چارت

از مسیر زیر می‌توانید مسیر بحرانی یک پروژه را بر روی گانت چارت فعال نمایید.

  • صفحه‌ی پروژه- تب گانت چارت- دکمه‌ی ابزارها (آیکون چرخ دنده)- فعال کردن دکمه‌ی مسیر بحرانی
فعالسازی مسیر بحرانی روی گانت چارت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

فعالسازی مسیر بحرانی روی گانت چارت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

غیرفعال کردن مسیر بحرانی بر روی گانت چارت

از مسیر زیر می‌توانید مسیر بحرانی یک پروژه را بر روی گانت چارت غیرفعال نمایید.

  • صفحه‌ی پروژه- تب گانت چارت- دکمه‌ی ابزارها (آیکون چرخ دنده)- غیرفعال کردن دکمه‌ی مسیر بحرانی
غیرفعالسازی مسیر بحرانی روی گانت چارت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

غیرفعالسازی مسیر بحرانی روی گانت چارت در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات مسیر بحرانی بر روی گانت چارت سطح کلی (سبد پروژه‌ها)

جهت انجام تنظیمات مسیر بحرانی در سطح کلی از مسیر زیر می‌توانید این تنظیمات را مطابق با هدف موردنظرتان انجام دهید:

  • منوی بیشتر- دکمه ی گانت چارت- دکمه‌ی تنظیمات (آیکون چرخ دنده ی کوچک)- مسیر بحرانی
مسیر دستیابی به تنظیمات مسیر بحرانی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مسیر دستیابی به تنظیمات مسیر بحرانی در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

گزینه‌ی آخرین (کارهایی که نباید تاخیر داشته باشند)

  • براساس تعریف مسیر بحرانی طبق متدولوژی مدیریت پروژه است.
  • نرم افزار آخرین کار را شناسایی می‌کند و روابط این کار را با کارهای قبلی دنبال می‌نماید. توالی کارهایی که شناسایی می‌شوند به عنوان مسیر بحرانی در نظر گرفته می‌شود.

گزینه‌ی طولانی‌ترین (نمایش بلندترین توالی کارها)

  • این گزینه اطلاعات حمایتی را برای مدیران پروژه پیشنهاد می‌دهد.
  • مدت زمان روابط و کارها جمع می‌شود (مجموع) و طولانی‌ترین توالی کارهای مرتبط نمایش داده می‌شود.
تنظیمات مسیر بحرانی روی گانت چارت سبد پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تنظیمات مسیر بحرانی روی گانت چارت سبد پروژه ها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

در نهایت می‌توان گفت مسیر بحرانی که هر یک از این گزینه‌ها برای شما شناسایی می‌نماید کاملا متفاوت با دیگری است.

مطالب مرتبط