داده‌کاوان اندیشه برتر

برچسب: حقوق و دستمزد

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

سیستم مدیریت مالی و بودجه

بسته جانبی سمین سیستم مدیریت مالی و بودجه سیستم مدیریت مالی و بودجه سمین، تکمیل‌کننده هسته اصلی مدیریت پروژه آن است. این سیستم با پیاده‌سازی سازوکار هزینه و درآمد در پروژه ها، محاسبه حقوق و دستمزد، برآورد هزینه و دیگر امکانات خود به یک ابزار کارا در راستای تکمیل هسته اصلی سمین تبدیل شده است.