داده‌کاوان اندیشه برتر

برچسب: help desk

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان

بسته جانبی سمین سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان بسته مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) یکی از بسته‌های تکمیل کننده هسته نرم افزار مدیریت کسب و کار سمین است. سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان با قابلیت مدیریت بازاریابی، میز امداد و مدیریت مخاطبان یک راه‌حل نرم‌افزاری در راستای کنترل مشتریان و پشتیبانی فروش است. Help Desk