داده‌کاوان اندیشه برتر

برچسب: سیستم کار دانشجویی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

سامانه کار دانشجویی

سامانه کار دانشجویی زیرسیستم کار دانشجویی سماد یک راهکار یکپارچه برای فراهم‌ساختن سازوکار محاسبه و مدیریت کار دانشجویی است. تخصیص مبالغ، تعریف بازه‌های زمانی، تعیین محل کارها در بستر تعیین مدیر میانی و دسترسی مشخص از جمله ویژگی‌های این سامانه است. ویژگی‌ها و قابلیت‌ها کار دانشجویی یکی از شیوه‌های رایج دانشگاه‌ها در حوزه به‌کارگیری دانشجویان