داده‌کاوان اندیشه برتر

برچسب: نرم افزار خوابگاه دانشجویی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

سامانه مدیریت خوابگاه

سامانه مدیریت خوابگاه با استفاده از سامانه خوابگاه سماد، امکان مدیریت فضای خوابگاهی و تخصیص آن به دانشجویان ممکن خواهد شد. برنامه‌ریزی چینش دانشجویان، تعریف محدودیت‌ها و قوانین، قابلیت پیش‌ثبت‌نام، مدیریت انتظامات از جمله ویژگی‌های سامانه مدیریت امور خوابگاه‌ها است. ویژگی‌ها و قابلیت‌ها با استفاده از سامانه مدیریت امور خوابگاه‌ها، دانشگاه‌ها قادر خواهند بود فضاهای