داده‌کاوان اندیشه برتر

برچسب: نرم افزار مدیریت پروژه تحت وب

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

سیستم مدیریت مالی و بودجه

بسته جانبی سمین سیستم مدیریت مالی و بودجه سیستم مدیریت مالی و بودجه سمین، تکمیل‌کننده هسته اصلی مدیریت پروژه آن است. این سیستم با پیاده‌سازی سازوکار هزینه و درآمد در پروژه ها، محاسبه حقوق و دستمزد، برآورد هزینه و دیگر امکانات خود به یک ابزار کارا در راستای تکمیل هسته اصلی سمین تبدیل شده است.

Standard

نرم افزار مدیریت پروژه سمین

هسته اصلی نرم افزار سمین نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین نرم افزار مدیریت پروژه بخشی از هسته نرم افزار آنلاین سمین، را تشکیل داده است. این بخش متناسب با ادبیات مدیریت پروژه و به‌وسیله ابزارهای مختلف به کنترل پروژه آنلاین و مدیریت تیم ها و کارها کمک می کند. Gantt Chart گانت چارت نرم افزار