داده‌کاوان اندیشه برتر

برچسب: Tableau

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

هوش تجاری و مصورسازی داده ها

هوش تجاری (BI) و مصورسازی اطلاعات خدمات شرکت داده‌کاوان اندیشه برتر در حوزه هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار (Business Intelligence) پاسخی به نیاز گسترده سازمان‌های امروزی در مواجه با انبوه داده‌های ایشان است. ما با شناخت نیازمندی مشتریان و درک صحیح از پلتفرم‌های موجود در حوزه BI راهکارهای پایدار خویش را در طراحی