ادغام کارها

ادغام کارها از طریق صفحه کار موردنظر

در صورتی که بخواهید یک کار ایجاد شده در نرم افزار را با سایر کارها ادغام کنید ابتدا می‌بایست صفحه‌ی کار موردنظر را باز کنید. در سمت چپ صفحه‌ی شناسنامه‌ی کار می‌بایست بر روی دکمه‌ی بیشتر کلیک کنید، سپس بر روی دکمه‌ی ادغام کلیک کنید. با کلیک بر روی دکمه‌ی ادغام فیلدی نمایش داده می‌شود که از طریق آن می‌توانید کاری را که می‌خواهید کار موردنظر با آن ادغام شود، انتخاب کنید.

  • صفحه‌ی شناسنامه کاری که می‌خواهید با کار دیگر ادغام شود- دکمه‌ی بیشتر- دکمه‌ی ادغام کردن- انتخاب کار یا کارهای موردنظر

"تنظیمات

"تنظیمات

با کلیک بر روی دکمه‌ی + صفحه‌ای به صورت Pop up نمایش داده می‌شود که از طریق این صفحه می‌توانید کار یا کارهای موردنظرتان را جهت ترکیب با کار فعلی انتخاب کنید.

"انتخاب

پس از ادغام کارها، بر روی صفحه‌ی کار ادغام شده نیز علامت ادغام به صورت زیر قابل نمایش است.

نمونه ای از کار ادغام شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

نمونه ای از کار ادغام شده در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

ادغام کار از طریق لیست

در صورتی که بخواهید چند کار را با یکدیگر ادغام کنید، این کار از طریق صفحه‌ی لیست کارها نیز ممکن است، به این صورت که کارهای موردنظر را باید مطابق تصویر انتخاب و سپس با کلیک راست، گزینه‌ی ادغام کارها را انتخاب کنید. با کلیک بر روی این گزینه، امکان انتخاب گزینه‌های ادغام  با جدیدتر و ادغام با قدیمی تر وجود دارد.

ادغام با جدیدتر: کار با شماره قدیمی تر، با کار با شماره جدیدتر ادغام می‌شود.

ادغام با قدیمی‌تر: کار با شماره جدیدتر، با کار با شماره قدیمی‌تر ادغام می‌شود.

"<yoastmark

مطالب مرتبط