روابط کارها

در نرم افزار مدیرتی پروژه تحت وب سمین انواع روابط کارها که از طریق صقحه‌ی شناسنامه‌ی کار قابل تعریف بوده به شرح زیر است:

  • مرتبط با

این نوع رابطه، فقط یک ارتباط بین یک کار با کار دیگر برقرار می‌کند.

  • تکرار کننده‌ی

در صورتیکه این نوع ارتباط بین کارها برقرار باشد، بسته شدن یکی از آنها موجب بسته شدن کار دیگر که تکرار شده است، می‌شود. به عنوان مثال در صورتیکه کار B تکرار کننده‌ی کار A باشد، بسته شدن کار A باعث بسته شدن کار B می‌شود، اما بسته شدن کار تکرار شده‌ی B باعث بسته شدن کار A نمی‌شود.

  • تکرار شونده

این نوع رابطه، رابطه‌ی متقابل نوع رابطه‌ی تکرار کننده محسوب می‌شود. به عنوان مثال اگر کار A توسط کار B تکرار شده باشد، بسته شدن کار A باعث بسته شدن کار B نیز می‌شود در صورتیکه با بسته شدن کار B کار A همچنان می‌تواند باز باشد.

  • مسدود کننده

این نوع ارتباط بین کارها باعث می شود که بسته شدن یک کار متوقف شود تا زمانی که یک کار هنوز باز است. به عنوان مثال در صورتیکه کار B مسدود کننده‌ی کار A باشد، کار A تا زمانی که کار B بسته نشود، نمی‌تواند متوقف یا بسته شود.

  • مسدود شونده

این نوع رابطه نقطه مقابل رابطه‌ی مسدود کننده محسوب می‌شود.

  • تقدم بر

این نوع ارتباط بین کارها زمانی کاربرد دارد که یک کار پیش نیاز کار دیگر باشد، به عنوان مثال زمانی که نیاز باشد کار A  چند روز قبل از اینکه کار B بتواند شروع شود، تکمیل شده باشد.

  • تاخر بر

این نوع رابطه نقطه‌ی مقابل رابطه‌ی تقدم بر است به عنوان مثال صورتیکه B تاخر بر A داشته باشد، تاریخ شروع B نمی‌تواند مساوی یا زودتر از تاریخ اتمام A باشد.

  • کپی شده از

این نوع رابطه جهت تعیین اینکه یک کار کپی شده از کار دیگر است، کاربرد دارد.

  • کپی شده به

این نوع رابطه نقطه مقابل رابطه‌ی کپی شده از، است.

در صورتی که بخواهید هر یک از انواع این روابط را بر روی کارهای موردنظرتان ایجاد کنید، مسیر زیر در نرم افزار در دسترس است:

  • صفحه‌ی شناسنامه‌ی کار موردنظر- دکمه‌ی بیشتر- دکمه‌ی افزودن کار مرتبط

در این بخش دو فیلد زیر وجود دارد:

انتخاب رابطه: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین کنید چه نوع رابطه ای بین کارها ایجاد شود.

کارها: از طریق این فیلد می‌توانید تعیین کنید که کار موردنظرتان با چه کاری ارتباط داشته باشد.

تعیین روابط بین کارها از طریق صفحه ی شناسنامه ی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

تعیین روابط بین کارها از طریق صفحه ی شناسنامه ی کار در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

انواع روابط قابل تعریف بین کارها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

انواع روابط قابل تعریف بین کارها در نرم افزار مدیریت پروژه و سازمان سمین

مطالب مرتبط